ΣΕΡΙΦΟΣ Δήμαρχε δεν εχουμε γήπεδο σε λίγο δεν θα έχουμε και ιατρείο

Κακή η κατάσταση της υγείας στήν Σέριφο
Τα Αποτελέσμ ατα :από την κατάσταση των υπηρεσίων υγείας στα 11 από τα 16 μικρά νησιά χαρακτηρίζεται “μέτρια”
ή “κακή”. Στην Σέριφο η κατάσταση είναι κακή όπως αναφέρει η Ιατρός
Αρτεμις Δένδη στην μεταπτυχιακή της για τα προβλήματα των μικρών νησιών σε θέματα υγείας που γράφτηκε το
2011 και εξακολουθεί να είναι επίκαιρη Στην Σέριφο παρόλο που έγιναν αξιόλογες προσπάθειες από τον Δήμο αλλά
και από ιδιώτες αλλά και τον πληθυσμό του νησιού το ιατρείο αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα όπως και το 2011
Η προσπάθεια του Κένενεντυ
Ο «έρωτας» ενός Αμερικανού γιατρού για τη Σέριφο τον ώθησε να δημιουργήσει ένα πρότυπο σύστημα υγείας στο
νησί. Ο δόκτορ Κένεντι, όπως τον αποκαλούν οι νησιώτες, είναι καρδιολόγος και επισκέπτεται συχνά τη Σέριφο, την
οποία λατρεύει, όπως αγαπά και τους κατοίκους της, για χάρη των οποίων αποφάσισε να αναβαθμίσει το μικρό
ιατρείο, το οποίο μέχρι πρότινος δεν ήταν ικανό να περιθάλψει ένα παιδί ή να γίνει σε αυτό μια απλή εξέταση αίματος!
http://giannisserfanto.blogspot.gr/2014/01/blog-post_2159.html

Απογοήτευση από τον Κένεντι και τους κατοίκους

Οι κάτοικοι του νησιού βλέπουν να καταρρέει το όραμα του Κένεντι αλλά και το δικό τους για ένα ιατρείο με αξιώσεις
και κατηγορούν τον δήμαρχο για αδράνεια και έλλειψη πρωτοβουλιών για να κρατηθούν οι υπηρεσίες του ιατρείου σε
ένα επίπεδο αξιοπρεπές για όλους τυς κατοίκους του νησιού αλλά και τους τουρίστες του καλοκαιριού Βέβαια αυτό
δεν αφορά μόνο τον Δήμαρχο αλλά συνολικά τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τις εκάστοτε κυβερνήσεις στον
νησιωτικό χώρο

Η κατατοπιστική μελέτη της Ιατρού Αρτεμις Δένδη
http://crisis.med.uoa.gr/elibrary/nisia-upiresies-ugeias.pdf

Συμπεράσματα

Σημαντικότερα προ βλήματα αποτελούν η έλλειψη ειδικών ιατρών, οι περιορισμένες δυνατότητες πραγμα τοποίησης
εργαστηριακών εξετάσεων σε τοπικό επίπεδο, η απουσία υπηρεσιών τη λεϊατρικής και οι δυσκολίες στη μεταφορά
ασθενών.

Η πλειοψηφία των εξετάζωνμενων μονάδων υγείας, και κ ατ’ επέκταση των νησιών στα οποία ανήκουν, παρουσιάζουν
ιδιαίτερα μειωμένη αυτο νομία σε επίπεδο ΠρωτβάθμιαςΦΥ. Αυτό οφείλεται στην έλλειψη βασικών ειδικοτήτων ΠΦΥ
(γεν ικοί ιατροί, οδοντίατροι), στις μειωμένες δυνατότητες βασικών παρακλινικών εξετάσεω ν και μη αξιοποίηση
υπάρχοντος εξοπλισμού.

Η έλλειψη μόνιμου ειδικού ιατρικού δυναμικού έχει ω ς συνέπεια την ασυνεχή παρακολούθηση του μόνιμου
πληθυσμού και την πλημελη ή παροχή υπηρεσιών ΠΦΥ, ιδίως σε επίπεδο πρόληψης. Η απουσία
συμπληρωματικότητας μεταξύ γειτονικών μον άδων υγείας, ακόμα και χαρακτηριστικά κοντινών (π.χ. Θήρα q
Θηρασιά), δε β οηθάει στην κάλυψη του υπάρχοντος κενού των εξεταζόμενων μονάδων υγείας. Η σποραδική
επίσκεψη κλιμακίων μη κυβερνητικών οργανώσεων (Γιατροί του Αιγαίου, Ομ άδα Αιγαίου ιστοσελίδες ), αποτελεί μια
κίνηση με σκοπό την πλήρωση κενών στις τοπικές υπηρεσίες υγείας, που όμως λόγω του αποσπασ&ατικού της
χαρακτήρα δεν μπορ εί να υποκαταστήσει την ανάγκη τακτικής παρακολούθησης του πληθυσμού.

Οι επισφαλείς διακομιδές αποτελούν γεγονός, ιδίως ό σον αφορά στις αεροδιακομιδές. Συχνά αυτό δεν είναι
αντιληπτό από τον πληθυσμό των νησιών, που τις αντιμετωπίζουν ως μοναδική διέξοδο για πρόσβαση σε κατάλληλες
συνθ ήκες περίθαλψης. Είναι ευνόητο ότι κάθε ένα από τα εξεταζόμενα νησιά δεν μπορεί να διαθέτει ένα μικρό
νοσοκομείο που να καλύπτει πλήρως το σύνολο των τοπ ικών αναγκών. Υπάρχουν όμως πολλά περιθώρια
ρεαλιστικής βελτίωσης.

Η καταγραφή των αναγκών του πληθυσμού, της κίνησης των ιατρείων και της κατανάλωσης υλικών αποτελεί
προϋπόθεση για την σωστ ή κατεύθυνση των πόρων. Θα μπορούσαν να επιλεγούν 1 ή περισσότερα νησιά της ομ
άδας ως πρότυπα για μια πρώτη αντικειμενική εκτίμηση της κατάστασης. Η πλήρης εφαρμογή των ήδη υπαρχόντων
κινήτρων (οικο νομικά και επαγγελματικά), θα συμβάλλει στην προσέλκυση ειδικών ιατρών σε μικρά ν ησιά. Το
κοινωνικό και οικονομικό κόστος από την έλλειψη βασικού προσωπικο ύ δύσκολα μπορεί να υπολογιστεί,
λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ανάγκη μετακίνησης των κατοίκων και την ανασφάλεια, που αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για μόνιμη διαμονή στις συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

Η δραματική αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας κατ ά τους θερινούς μήνες, επιβάλλει την επιστράτευση
εποχιακού προσωπικού, ιδ ιαίτερα στα περισσότερο τουριστικά νησιά. Η αντικειμενική αξιολόγηση των πρ όσθετων
αναγκών και η εκτίμηση του επερχόμενου οφέλους ισχύει και στη συγκεκριμένη περίπτωση, με κύριο γνώμονα τον
περιορισμό μετακίνησης ασθενών. Η ενίσχυση της συμπληρωματικότητας μεταξύ γειτονικώ ν μονάδων υγείας
αποτελεί εφικτή εναλλακτική. Μονοήμερες ή διήμερες επισκέψει ς ανά εξάμηνο θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη
τακτική παρακολούθηση χρόνιων ασθεν ών και την εφαρμογή πρακτικών προληπτικής ιατρικής, όπως ο εμβολιασμός
του παιδιατρικού πληθυσμού.

Η εφαρμογή του δικτύου τηλεϊατρικής στις Κυκλάδες, δεδομένου του ήδη υπάρχοντος εξοπλισ&ού, αποτελεί
σημαντική προτεραιότητα. Η άμε ση αξιοποίησή του σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των συμμετεχόντων από το
συντονισ τικό κέντρο του Γ.Ν. Σύρου θα επιφέρει σταδιακή εξοικονόμηση πόρων. Η εξασφάλιση τακτικής
ακτοπλοϊκής σύνδεσης τόσο μετ αξύ των νησιών των Κυκλάδων όσο και με την ηπειρωτική χώρα, θα μειώσει την ανάγ
κη επιστράτευσης έκτακτων μέσων για τη μεταφορά ασθενών σε εξειδικευμένες μονάδες υ γείας.

Η δημιουργία αυτόνομου κέντρου διακο&ιδών για τις Κ υκλάδες αποτελεί προοπτική που θα έλυνε πολλά από τα
υπάρχοντα προβλή&ατα, προσφέρ οντας συντομότερους χρόνους απόκρισης, υπό την προϋπόθεση ότι το Γ.Ν.
Σύρου και Γ.Ν. Κ.Υ. Νάξου θα λειτουργούν ως κατάλληλα κέντρα υποδοχής. Το Γ.Ν. Σύρου και το Γ.Ν.ΚΥ Νάξου
πρέπει να καθιερωθο ύν πρακτικά ως κέντρα αναφοράς στον τομέα της υγείας του νομού, συντονίζο ντας ουσιαστικά
την παροχή υπηρεσιών υγείας στα επιμέρους νησιά. Για την επίτε υξη του συγκεκριμένου καθεστώτος απαιτείται
αποκεντρω&ένη λειτουργία του συστήματος υγείας, που θα προσφέρει αυτοδυναμία και ελευθερία διαχείρισης
πόρων, με σκο πό τη μέγιστη υγειονομική αυτονομία του νησιωτικού συμπλέγματος.

Η μελέτη των τοπικών αναγκών αποτελεί προϋπόθεση ορ θού σχεδιασμού, ανοίγοντας ένα ευρύ πεδίο μελέτης στα
νησιά της χώρας.

Τα νησιά προσελκύουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον λόγω τ ων ιδιαίτερων γεωγραφικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών
και αναπτυξιακών χαρακτ ηριστικών που παρουσιάζουν. Τα χαρακτηριστικά αυτά διαμορφώνουν ειδικές ανάγκες που
αποτελούν πρόκληση κατά το σχεδιασμό υπηρεσιών υγείας σε μικρά κυρίως νησιά . Η παρουσία των νησιών είναι
κυρίαρχη στον ελλαδικό χώρο.
http://crisis.med.uoa.gr/elibrary/nisia-upiresies-ugeias.pdf
http://giannisserfanto.blogspot.gr/2015/09/blog-post_72.html?spref=fb

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΣΕΡΙΦΟΣ Δήμαρχε δεν εχουμε γήπεδο σε λίγο δεν θα έχουμε και ιατρείο”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo