«Νέα «τορπίλη» της ΑΔΑ στην ίδρυση υδατοδρομίων»

Περιφέρεια Ν. Αιγαίου: Ερωτηματικά εγείρει πλέον η στάση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στο ζήτημα των υδατοδρομίων

Επείγουσα επιστολή του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου στον Υπουργό Ναυτιλίας Παναγιώτη Κουρουμπλή
Σήμερα – 16:08

Τα αδύνατα δυνατά κάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία έχει ξεπεράσει τον εαυτό της στην προσπάθειά της να τορπιλλίσει πάση θυσία τη μεγάλη αναπτυξιακή πρωτοβουλία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, που στηρίζεται από όλα τα συναρμόδια Υπουργεία, την ίδρυση και λειτουργία δικτύου 25 υδατοδρομίων στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.

Αγνοώντας επιδεικτικά την απαίτηση της κοινής γνώμης στα νησιά, για την υλοποιήση ενός σημαντικού έργου που θα άρει τις συνθήκες απομόνωσης και θα διαμορφώσει προοπτικές ανάπτυξης, φτάνει στο σημείο να προφασιστεί άγνοια των αποφάσεων και εγκρίσεων που ήδη έχουν δοθεί, τόσο από τον ίδιο τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, από τις 8 Δεκεμβρίου 2016, όσο και του Γ.Ε.Ν., από τις 23 Ιουνίου 2016, για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και στα κατά τόπους Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.

Σημειώνεται δε ότι η απάντηση του Γ.Ε.Ν. έχει ως αποκλειστικό αποδέκτη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η οποία βρίσκεται επίσης πρώτη στη λίστα αποδεκτών της υπουργικής απόφασης.

Παρά ταύτα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με έγγραφό της προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου, προφασίζεται ότι δεν έχει γνώση των εγκρίσεων για την σύναψη των Προγραμματικών Συμβάσεων, γεγονός που έχει προφανή στόχο να δημιουργήσει νέα εμπλοκή, εκθέτοντας και αυτήν ακόμη την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας, όπως και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού.

Κατόπιν αυτή της εμμονικής στάσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, υπηρεσιακοί παράγοντες της οποίας, για λόγους που ουδεμία σχέση έχουν με την ορθότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε και για περισσότερους από 15 μήνες επιχειρούν παντίοις τρόποις να εγείρουν ακραία γραφειοκρατικά εμπόδια για ακυρώσουν την δημιουργία του δικτύου υδατοδρομίων, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος απέστειλε σήμερα επιστολή στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή, στην οποία επισημαίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, το έργο των υδατοδρομίων δεν έχει καμία ελπίδα να υλοποιηθεί.

Επισυνάπτονται:

1. Η επιστολή του Περιφερειάρχη προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

2. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

3. Η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν.

Επιστολή προς Π. Κουρουμπλή

Αξιότιμε κ. Υπουργέ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νοτίας Δωδεκανήσου μας γνώρισε το με Αρ. Πρωτ. 2921/18.01.2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με το οποίο αυτή προφασίζεται οτι δεν έχει γνώση της έγκρισης που χορηγήσατε για την σύναψη Προγραμματικών Συμβάσεων με τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία του Νοτίου Αιγαίου για την μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίων στα νησιά που μνημονεύονται στην απόφαση σας.

Το γεγονός αυτό, προστίθεται ως ακόμα ένα συμβάν στην μακρά αυτή σειρά τουλάχιστον ακραίων γραφειοκρατικών εμποδίων πού έχουμε συναντήσει και δυστυχώς εξακολουθούμε να συναντούμε στην αγωνιώδη προσπάθεια μας να υλοποιήσουμε το δίκτυο των υδατοδρομίων.

Το εντυπωσιακό στοιχείο της νέας αυτής καθυστέρησης, είναι οτι η σχετική απόφαση σας με Αρ. Πρωτ. : 3113.1/104434/2016 έχει κοινοποιηθεί απευθείας απο εσάς στην Αποκεντρώμενη Δίοικηση Αιγαίου από τις 8 Δεκεμβρίου 2016, ενώ και η σχετική έγκριση απο το Γ.Ε.Ν., έχει σταλεί επίσης απευθείας στην Αποκεντρωμένη Δίοικηση Αιγαίου από τις 23 Ιουνίου 2016 !

κ. Υπουργέ, Οπως πιστεύω αντιλαμβάνεστε, υπο τις παρούσες συνθήκες, το έργο για το οποίο ξεκινήσαμε να εργαστούμε δεν έχει καμία ελπίδα να υλοποιηθεί.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Γιώργος Χατζημάρκος

Υπουργική απόφαση

«Παροχή ‘’σύμφωνης γνώμης’’ επί σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. πρωτ.: 3113.1/74042/16/30-8-2016 έγγραφό μας.

β) Το αριθ. πρωτ.: 65397/16-9-2016 έγγραφό σας.

γ) Το αριθ. πρωτ.: 7071/27-9-2016 έγγραφο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (Γραφ. κ. Περιφερειάρχη).

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του ν. 2932/2001 (Α΄145) «Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

4. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων…» και του π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210-Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»

5. Τις διατάξεις του Κεφ. Ε ‘ του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

6. Την αριθ. πρωτ.: 8312.68/17/2010/06-7-2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν./ Γ.Γ.Ν.Π.

7. Την αριθ. πρωτ.: 8112.6/03/14/05-2-2014 εγκύκλιο Υ.Ν.Α./ Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. (ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΠ-Φ6Η) με θέμα «Ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίων», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ.: 8220/34/14/19-02-2014 όμοια (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-4ΤΗ).

Και αφού εξετάσαμε:

Τα σχέδια των Προγραμματικών Συμβάσεων που επισυνάπτονται στις ακόλουθες αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

1. Της αριθ. 180/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ψ3Π47ΛΞ-34Χ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Αστυπάλαια – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

2. Της αριθ. 181/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 724Ξ7ΛΞ-846) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Μύκονο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

3. Της αριθ. 183/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΣ137ΛΞ-2ΝΥ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Λέρο – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

4. Της αριθ. 184/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΗΣΩ7ΛΞ-7Δ4) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Λειψών- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

5. Της αριθ. 185/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΕΨΕ7ΛΞ-ΤΞ4) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Ρόδο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

6. Της αριθ. 186/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: Ω42Π7ΛΞ-Δ3Ε) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Κω – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

7. Της αριθ. 187/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 63Ω87ΛΞ-Μ43) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Τήλο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

8. Της αριθ. 188/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 6ΝΘΕ7ΛΞ-0ΥΓ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Χάλκης- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

9. Της αριθ. 189/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΚΔΩ7ΛΞ-ΓΝ0) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Καστελλόριζο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

10 Της αριθ. 190/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 9ΟΣ27ΛΞ-ΙΗΖ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Κάρπαθο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

11. Της αριθ. 191/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΒΓΤ7ΛΞ-Ρ9Η) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Κάσο – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

12. Της αριθ. 192/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΗΦΜ7ΛΞ-ΖΟΩ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κω για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Νίσυρο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

13. Της αριθ. 193/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΜΖΘ7ΛΞ-ΩΚΑ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Κάλυμνο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

14. Της αριθ. 194/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΕ367ΛΞ-8ΕΞ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Σύμη- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

15. Της αριθ. 195/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΖΦ17ΛΞ-ΞΡ6) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Σύρο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

16. Της αριθ. 196/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 9Π8Θ7ΛΞ-6ΩΣ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Μήλο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

17. Της αριθ. 197/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΩΜ087ΛΞ-503) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Θήρα- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

18. Της αριθ. 198/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΧΡΔ7ΛΞ-8Α7) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου- Αντιπάρου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Πάρο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής» με επισυναπτόμενο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης,

19. Της αριθ. 199/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 724Μ7ΛΞ-0ΓΧ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Νάξο- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής» με επισυναπτόμενο σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης,

20. Της αριθ. 200/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΜΖΜ7ΛΞ-Ε5Υ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Κύθνο – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

21. Της αριθ. 201/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: ΨΝΟΥ7ΛΞ-8ΗΑ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Κέα – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

22. Της αριθ. 202/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 94ΨΣ7ΛΞ-ΤΛΙ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Αμοργό- Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

23. Της αριθ. 203/26-8-2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 7ΑΣΓ7ΛΞ-ΞΥΡ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Τήνου –Άνδρου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Άνδρο – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής»,

24. Της αριθ. 204/26-8-2016 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ΑΔΑ: 66ΓΟ7ΛΞ-ΒΨΒ) με θέμα «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ίου για τη μελέτη, κατασκευή και άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου στη ν. Σίκινο – Εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τυχόν εξειδίκευση των όρων αυτής».

ΧΟΡΗΓΟΥΜΕ

1. Τη σύμφωνη γνώμη μας επί των ως άνω σχεδίων Προγραμματικών συμβάσεων εφόσον υφίσταται ή ληφθεί σχετική απόφαση από τα Δ.Σ. των οικείων Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων πριν την αποστολή για έγκριση των σχεδίων των Προγραμματικών Συμβάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση με τους παρακάτω όρους προϋποθέσεις:

1.1. H παρούσα σύμφωνη γνώμη παρέχεται για σύνα0ψη προγραμματικών συμβάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

1.2. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών γίνεται με τις διατάξεις του Κεφ. Ε ‘ του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), όπως ισχύει και η παρεχόμενη σύμφωνη γνώμη δεν υποκαθιστά απαιτήσεις άλλων ειδικών διατάξεων.

1.3. Τα σχέδια των Προγραμματικών Συμβάσεων συνοδευόμενα από τις αντίστοιχες αποφάσεις των συμβαλλόμενων φορέων (Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων) θα υποβληθούν στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση και θα ισχύουν μετά την ημερομηνία υπογραφής τους από τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο χρονοδιάγραμμα αυτών.

1.4. Προγραμματικές Συμβάσεις που έχουν συναφθεί χωρίς να έχει ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) δε θα αναγράφονται στο προοίμιο των σχεδίων των Προγραμματικών Συμβάσεων για τις οποίες παρέχεται η σύμφωνη γνώμη μας.

1.5 Στο άρθρο 4 να απαλειφθεί η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος «Με την ολοκλήρωση και παράδοση … Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» καθώς παρέλκει επειδή ρυθμίζεται ειδικότερα από τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 4146/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261).

1.6. Το άρθρο 8 των σχεδίων Προγραμματικών Συμβάσεων αντικαθίσταται ως εξής: «Τυχόν διαφωνίες ή διαφορές μεταξύ των συμβαλλομένων για την ερμηνεία και την εφαρμογή των όρων της παρούσας θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

1.7. Ουδεμία αλλαγή επιτρέπεται επί των σχεδίων των Προγραμματικών Συμβάσεων χωρίς την σύμφωνη γνώμη μας. Ως εκ τούτου απαιτείται κατάλληλη τροποποίηση του άρθρου 9 των ως άνω σχεδίων.

2. Οι αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων καθώς και οι αντίστοιχες εγκριτικές αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου να κοινοποιηθούν στην αρμόδια Υπηρεσία του Υ.ΝΑ.Ν.Π.

3. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στα οποία κοινοποιείται το παρόν μεριμνήσουν εφόσον δεν το έχουν ήδη πράξει για τη λήψη απόφασης του Δ.Σ. τους αναφορικά με τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τη λειτουργία υδατοδρομίου στις ν. Τήλου, Κάσου, Αστυπάλαιας, Κω, Νισύρου, Σίκινου, Θήρας, Κέας, Κύθνου, Άνδρου, Μυκόνου, Ρόδου, Καστελλόριζου, Χάλκης, Σύμης, Καρπάθου, Καλύμνου, Λέρου, Λειψών, Σύρου, Πάρου, Νάξου, Αμοργού και Μήλου .

Στην περίπτωση που οι ως άνω φορείς δεν συμφωνήσουν με τα διαλαμβανόμενα στα προαναφερόμενα σχέδια Προγραμματικών συμβάσεων και στους όρους και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν με το παρόν, η σύμφωνη γνώμη μας παύει να ισχύει.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

www.koinignomi.gr/

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “«Νέα «τορπίλη» της ΑΔΑ στην ίδρυση υδατοδρομίων»”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo