ΜΗΛΟΣ 72.000 € από την Περιφέρεια για επισκευές σχολικών κτιρίων

ΘΕΜΑ:

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Μήλου για το έργο «Συντηρήσεις – Επισκευές σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού 72.000,00 €.

Εισηγητής: κ.Γεώργιος Λεονταρίτης – Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου του Δήμου Μήλου προκειμένου να εκτελέσει έργο επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους).
Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.

Για το λόγο αυτό η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προτίθεται να συνάψει Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Μήλου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου.
Παρακαλούμε λοιπόν για την έγκριση σύναψης και των όρων της εν λόγω Προγραμματικής σύμβασης προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν.
Το έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670002 και ΚΑΕ 071.9454β21 .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Στη Σύρο σήμερα, / /2016, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :
1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) , που εκπροσωπείται από τον Περιφερειάρχη κ. Χατζημάρκο Γεώργιο και εδρεύει στη Σύρο (Ερμούπολη, 84100 Σύρος),
2. Δήμος Μήλου που εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο, κ.Δαμουλάκη Γεράσιμο και εδρεύει στην έδρα του Δήμου,
συνάπτουν προγραμματική σύμβαση, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η εκτέλεση επισκευών-συντηρήσεων σε σχολικά κτίρια του ως άνω Δήμου, ως εξής :

……………………………………………………

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΧΩΡΟΣ
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου του Δήμου Μήλου προκειμένου να εκτελέσει έργο επισκευών-συντηρήσεων σχολικών κτιρίων (ήτοι : κτιριακών εγκαταστάσεων, εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των σχολικών κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων χώρων τους ).
Το έργο αποσκοπεί και περιλαμβάνει αποκατάσταση των φθορών και βελτίωση των σχολικών μονάδων του Δήμου, από πλευράς λειτουργικότητας και ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και υπαίθριων χώρων σχολικών μονάδων, εντός των ορίων του Δήμου.
ΑΡΘΡΟ 3
ΙΣΧΥΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Η προγραμματική σύμβαση ισχύει από την ημέρα της υπογραφής της από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και έχει χρονική διάρκεια είκοσι (20) μηνών.
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έχει ως εξής : Για την εκπόνηση της μελέτης ορίζεται τμηματική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών, για την δημοπράτηση και υπογραφή της σύμβασης τμηματική προθεσμία πέντε (5) μηνών, για την υλοποίηση του έργου τμηματική προθεσμία έντεκα (11) μηνών. Οι αναφερόμενες τμηματικές προθεσμίες είναι ενδεικτικές. Η συνολική προθεσμία των είκοσι (20) μηνών η οποία δύναται να παραταθεί έως και την ολοκλήρωση του έργου, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της επιτροπής παρακολούθησης σε εφαρμογή του άρθρου 10 της παρούσας σύμβασης. Εντός ενός μηνός από την λήξη κάθε, ως άνω, προθεσμίας συνεδριάζει η Επιτροπή Παρακολούθησης για να εξετάσει την πορεία υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Μετά ολοκλήρωση των εργασιών του έργου που θα εκτελεστεί, θα εκδοθεί βεβαίωση περάτωσης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 71 του Ν.3669/2008 και πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής για χρήση κατά τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3669/2008.
Η βεβαίωση περάτωσης εργασιών και η διοικητική παραλαβή για χρήση αποτελούν ικανές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης. Επόμενο στάδιο διαχείρισης, εκμετάλλευσης, συντήρησης δεν προβλέπεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.
Η ολοκλήρωση της Προγραμματικής Σύμβασης σε καμιά περίπτωση δεν επιδρά στα δικαιώματα του Δήμου που απορρέουν από την Εργολαβική Σύμβαση που θα υπογραφτεί με τον εργολάβο εκτέλεσης του έργου, και τα οποία καθορίζονται από τις διατάξεις εκτέλεσης δημοτικών έργων.

ΑΡΘΡΟ 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

1. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΝΑ) αναλαμβάνει :
 Την χορήγηση χρηματοδότησης ύψους 72.000,00 €
• Να συμμετέχει με δυο εκπροσώπους της στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης (ΕΠΠΕ) .
2. Ο Δήμος Μήλου αναλαμβάνει :
 Την σύνταξη και έγκριση μελέτης, την μέριμνα για την λήψη όποιων αδειοδοτήσεων απαιτούνται, την εκτέλεση του έργου, ως διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/2008 και του Π.Δ.171/87 και τον Ν.3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.
 Την όποια συμπληρωματική χρηματοδότηση απαιτηθεί, πέραν της χορηγούμενης από την Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου βάσει της μελέτης της προηγούμενης παραγράφου.
• Να συμμετέχει με εκπρόσωπο του στην Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης .

ΑΡΘΡΟ 5
ΦΟΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ως φορέας εκτέλεσης του έργου ορίζεται με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος Μήλου.

ΑΡΘΡΟ 6
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 72.000,00 ευρώ.
Για το ποσόν αυτό αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου την υποχρέωση να χρηματοδοτήσει τον συμβαλλόμενο Δήμο και επιβαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, ΣΑΕΠ567, κωδικός 2015ΕΠ5670002 (σημείωση για Δήμο των Κυκλάδων 2015ΕΠ5670002, για Δημο της Δωδεκανήσου 2015ΕΠ5670003) και ΚΑΕ 071.9454β21 .
Η μεταφορά των πιστώσεων από την Περιφέρεια στον Δήμο γίνεται με την έκδοση βεβαίωσης από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας, κατόπιν της αποστολής απο τον Δήμο των θεωρημένων λογαριασμών-πιστοποιήσεων, που συντάσσονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.3669/2008, είτε κατόπιν της αποστολής από τον Δήμο αντιγράφων τιμολογίων προμήθειας και πρωτότυπων πρακτικών παραλαβής υλικών τα οποία απο την συνταχθείσα μελέτη προβλέπεται να ενσωματωθούν στο έργο.
Για την περίπτωση που από την σύνταξη της μελέτης του έργου (που συντάσσεται με μέριμνα του συμβαλλόμενου Δήμου) προκύψει ανάγκη πρόσθετης χρηματοδότησης για την υλοποίηση του αντικειμένου της, την υποχρέωση της κάλυψης της πρόσθετης δαπάνης έχει ο Δήμος και το ποσόν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην παρούσα Προγραμματική Σύμβαση.

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΗΛΟΣ 72.000 € από την Περιφέρεια για επισκευές σχολικών κτιρίων”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo