ΜΗΛΟΣ Τριάντα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου δημοτικού συμβουλίου

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΤΙΣ 20/12/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 19:00

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 9737/15-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

Θέμα 1ο :  Λήψη απόφασης ΔΣ για να ζητηθεί από την 2η ΥΠΕ η κατάθεση πρότασης στο ΕΠ «Νότιο Αιγαίο» άξονας προτεραιότητας 3 «Βελτίωση βασικών υποδομών» με τίτλο «Εξοπλισμός υποδομών δευτεροβάθμιας υγείας»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 2ο : Εγκατάσταση και λειτουργία δύο μονάδων αφαλάτωσης στην Κάναβα σύμφωνα με το  ν. 4487/2017

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 3ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Μονάδα αφαλάτωσης με τα συνοδά της έργα για μετατροπή θαλασσινού νερού σε πόσιμο»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 4ο : Έγκριση δωρεάς άνευ ανταλλάγματος πλήρους φακέλου μελέτης με τίτλο «Αποχετευτικό Δίκτυο Πολλωνίων ν. Μήλου»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 5ο : Λήψη απόφασης για σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μήλου και του Δικτύου πόλεων για την βιώσιμη ανάπτυξη και κυκλική οικονομία με Δ.Τ.: «Βιώσιμη Πόλη»

Εισηγητής : Δήμαρχος

Θέμα 6ο : 3η Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Μήλου έτους 2017- Αναμόρφωση σχετικών κωδικών Προϋπολογισμού

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 7ο : Χορήγηση 3ης παράτασης περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Φυρλίγκος Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 8ο : Χορήγηση 2ης παράτασης περαίωσης του έργου «Έργα αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων και διαμόρφωση χώρου στη Χαλικιά»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 9ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 2/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές-συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια Δήμου Μήλου (Β΄ φάση)»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 10ο : Έγκριση της υπ΄αριθ. 12/2017 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Υποδομών Δημοτικού Σταδίου Μήλου»

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 11ο : Έγκριση κοπής δέντρου εντός της Δ.Κ. Αδάμαντα

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 12ο:  Έγκριση ηλεκτροδότησης δημοτικών χώρων

Εισηγητής : Τασιόπουλος Μάρκος

Θέμα 13ο : Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών των αρμοδίων Επιτροπών Ν.4412/2016

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 14 ο :  10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Δήμου Μήλου οικ. έτους 2017

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 15ο :  Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Μήλου έτους 2018

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 16ο :  Αποχαρακτηρισμός Εσόδων

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 17ο :    Διαγραφή οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους

Εισηγήτρια : Κοτσίκα Ελισάβετ

Θέμα 18ο :  Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 19ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Γηροκομείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγήτρια : Καμακάρη Αντωνία

Θέμα 20ο : Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 21ο : Έγκριση Ο.Π.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου οικ. έτους 2018

Εισηγητής : Ξενάκης Νικόλαος

Θέμα 22ο :  Τροποποίηση μελών ΔΣ Γηροκομείου Μήλου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 23ο : Τροποποίηση μελών Δ.Σ. Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 24ο : Αίτημα για παραχώρηση χρήσης χώρων σχολικών μονάδων για αθλητικές δραστηριότητες του Α.Σ. ΄΄ ΙΕΡΑΞ ΄΄

Εισηγήτρια :Βαμβακάρη Σοφία   

Θέμα 25ο : Λήψη απόφασης για λύση της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Μήλου με την επωνυμία Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μήλου (ΔΗΚΕΔΜ), ορισμός εκκαθαριστών και μεταφορά προσωπικού

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 26ο : Τροποποίηση μελών επιτροπών ΔΣ

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 27ο : Διόρθωση σφαλμάτων γεωμετρικών στοιχείων κτηματολογικών εγγραφών ακινήτου στον Κόρφο Δήμου Μήλου

Εισηγητής : Ζαγουρής Δημήτριος   

Θέμα 28ο : Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Μήλου έτους 2018

Εισηγητής : Μωραίτης Δημήτριος   

Θέμα 29: Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαδικασιών Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών άρθρου 221 Ν.4412/2016

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 30ο : Ορισμός τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής από Δημοτικούς Συμβούλους για την καταστροφή των άνευ αξίας αντικειμένων για το έτος 2018

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 31ο  : Ορισμός μελών επιτροπής Φορολογικών Διαφορών με Συμβιβασμό

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 32ο : Ορισμός μελών επιτροπής για τη διεξαγωγή δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το 2018 (αρ.1 του ΠΔ270/81)

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 33ο : Ορισμός μελών εκτιμητικής επιτροπής εκποίησης ανταλλαγής, αγοράς, εκμίσθωσης Δημοτικών ακινήτων και μίσθωσης ακινήτων από το Δήμο.

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 34ο : Εξέταση αιτήματος για διαπλάτυνση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Μήλου

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 35ο : Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας Ιαματικών Πηγών Αδάμαντα

Εισηγήτρια : Βαμβακάρη Σοφία

Θέμα 36ο : Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Έργων 2018

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

Θέμα 37ο : Έγκριση μετακινήσεων Δημάρχου, Δημοτικών Συμβούλων και Μελών Επιτροπών

Εισηγητής : Πρόεδρος ΔΣ  

 

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΗΛΟΣ Τριάντα επτά θέματα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου δημοτικού συμβουλίου”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo