ΜΗΛΟΣ Τελικά η SKY EXPRESS θα εκτελεί τα αεροπορικά δρομολόγια μέχρι 30/3/2017!

Μετά την ακύρωση του διαγωνισμού για την άγονη γραμμή της Μήλου, για το διάστημα μέχρι την ανάδειξη νέας εταιρείας, τα δρομολόγια μέχρι τον Απρίλιο δεν θα εκτελούνται από την Olympic Air αλλά από την εταιρεία με έδρα το Ηράκλειο, Sky Express.
ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

Τα δρομολόγια της Sky ξεκινούν την 1η Οκτωβρίου και από μια πρώτη ματιά το εισιτήριο θα στοιχίζει λιγότερο από ότι στοίχιζε με την OLYMPIC !!!!

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ∆1/Β/ 22640 /3681 ∆/ΝΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ TMHMA ∆ΙΜΕΡΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση : Τ.Θ. 70360

ΠΡΟΣ: Sky Express
νΘΕΜΑ: Έγκριση Πρακτικού αξιολόγησης προσφορών – Κατακύρωση αποτελέσµατος διαπραγµάτευσης για την εκµετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραµµής Αθήνας-Μήλου στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας. Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Το Ν.∆. 714/70 «περί ιδρύσεως ∆ΕΜ στο ΥΠΜΕ και Οργάνωσης της ΥΠΑ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2) Το Π.∆. 56/89 «περί Οργανισµού της ΥΠΑ», όπως τροποποιήθηκε µεταγενέστερα. 3) To N. 2362/95 (ΦΕΚ 247/95) «περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου δαπανών και άλλες διατάξεις». 4) Τις διατάξεις των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1008/2008 της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην κοινότητα. 5) Το Π.∆. 70/2015 (ΦΕΚ Α 114/22-09-2015) περί Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισµού, Υποδοµών και ∆ικτύων κλπ. 6) Το Π.∆. 73/2015 (ΦΕΚ Α 116/23-09-2015) περί ∆ιορισµού Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. 7) Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150 /10-07-2007) αναλογικά εφαρµοζόµενο. 8) Την υπ’ αριθµ. ∆1/Β/11372/1952/19-05-2016 Απόφαση του Υπουργού Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων περί «Παράτασης και τροποποίησης υποχρεώσεων παροχής δηµόσιας υπηρεσίας που έχουν επιβληθεί σε είκοσι οκτώ τακτικές αεροπορικές γραµµές στο εσωτερικό της Ελλάδας σύµφωνα µε τα Άρθρα 16, 17 και 18 του Κανονισµού (ΕΚ) 1008/2008», ανακοίνωση της οποίας δηµοσιεύτηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. C197 της 3ης Ιουνίου 2016. 9) Την υπ’ αριθµ. ∆1/Β/11373/1953/19-5-2016 «Πρόσκληση υποβολής προσφορών προκηρυχθείσα από την Ελληνική ∆ηµοκρατία βάσει των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1008/2008, για την εκµετάλλευση είκοσι οκτώ τακτικών 2 αεροπορικών γραµµών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας» καθώς και τη σχετική συγγραφή υποχρεώσεων για τις γραµµές αυτές. 10) Την υπ’ αριθµ. ∆1/Β/20680/3411/7-09-2016 Απόφαση «Περί Έγκρισης Πρακτικού επί των δικαιολογητικών συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών στον διαγωνισµό για την εκµετάλλευση είκοσι τακτικών αεροπορικών γραµµών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας». 11) Την υπ’ αριθµ. ∆1/Β/22378/3656/28-09-2016 «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την εκµετάλλευση τριών τακτικών αεροπορικών γραµµών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας», καθώς και τη σχετική συγγραφή υποχρεώσεων για τις γραµµές αυτές. 12) Την υπ’ αριθµ. ∆1/Β/22433/3660/28-09-2016 Απόφαση περί «Έγκρισης διαδικασίας διαπραγµάτευσης και πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για την εκµετάλλευση τακτικής αεροπορικής γραµµής στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας βάσει των Άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισµού (ΕΚ) αρ. 1008/2008, για την χρονική περίοδο από 01- 10-2016 έως 31-03-2017. 13) Την υπ’ αριθµ. ∆1/Β/22440/3662/28-09-2016 Απόφαση περί «Συγκρότησης Επιτροπής διενέργειας διαπραγµατεύσεων για την εκµετάλλευση τακτικών αεροπορικών γραµµών στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας». 14) Το από 29-09-2016 «Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών» σε ότι αφορά στην εκµετάλλευση της τακτικής αεροπορικής γραµµής Αθήνας – Μήλου, στην οποία έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας». 15) Την ανάγκη διασφάλισης του δηµοσίου συµφέροντος.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
α. Εγκρίνουµε το αναφερόµενο στο στοιχείο 14 του σκεπτικού Πρακτικό, όπως αυτό συντάχθηκε από την αρµόδια Επιτροπή.
β. Κατακυρώνουµε στην αεροπορική εταιρεία Sky Express το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης από 01-10-2016 έως 31-03-2017 της τακτικής αεροπορικής γραµµής: • Αθήνας –Μήλου έναντι µηδενικού οικονοµικού αντισταθµίσµατος.
γ. Η εκµετάλλευση της γραµµής θα γίνεται σύµφωνα µε τις επιβληθείσες υποχρεώσεις παροχής δηµόσιας υπηρεσίας, ανακοίνωση των οποίων έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. C197 της 3ης Ιουνίου 2016.
δ. Προκειµένου να ακολουθήσει η υπογραφή της σχετικής σύµβασης η εταιρεία οφείλει να προσκοµίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για την γραµµή αυτή, αορίστου διάρκειας και ποσού 40.000 ευρώ.
ε. Η σύµβαση, που θα υπογραφεί, θα ρυθµίζει λεπτοµερώς τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών.
Με εντολή Υπουργού
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΝΤΖΕΡΑΚΟΣ

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΗΛΟΣ Τελικά η SKY EXPRESS θα εκτελεί τα αεροπορικά δρομολόγια μέχρι 30/3/2017!”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo