ΜΗΛΟΣ Σε διαβούλευση το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Μήλου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ

ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ.
ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΑΣ ΣΤΟ MAIL ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
milos.environment@gmail.com
TO ΘΕΜΑ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΝΤΙΝΑΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σ. Καράγκοργα 22, 841 00 Ερμούπολη Τηλ,: 2281360827 Telefax; 2281360860 Ιστότοπος: www.pepna.sjr Ε-niail; notioaigaio@.mou.gr Πληροφορίες: Ν. Αλμπανόπουλος

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση ΠΕΣΔΑ & Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων

Σγετ.: Το με αρ. πρωτ. 550/15.9.2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Δια­χείρισης Αποβλήτου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη­σης

Όπως γνωρίζετε, μετά από αίτημα του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Νότι­ου Αιγαίου, η υπηρεσία μας έχει συνάψει σύμβαση με εξωτερικό σύμβουλο – συνεργάτη για την υποστήριξη της Περιφέρειας και του ΦΟΔΣΑ κατά τη διαδικασία αναθεώρησης του Ιίεριφερει- ακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων. Η έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου αποτελεί προα- παιτούμενο για την ένταξη έναρξη υλοποίησης κατηγορίας δράσεων του νέου ΕΣΠΑ (2014- 2020).

Το νέο, αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, θα λαμβάνει υπόψη του τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων που έχει τεθεί σε ισχύ από τις 24.7.2015 αλλά και όσα προ- βλέπονται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Απορριμμάτων όλων των δήμων της Περιφέρειάς μας, τα οποία θα πρέπει να καταρτιστούν και να εγκριθούν από τα δημοτικά συμβούλια το ταχύ­τερο δυνατό.

Η διαδικασία κατάρτισης και έγκρισης των Τοπικών Σχεδίων Δήμων ξεκινά (βλ. σχετικό έγγραφο) με εισήγηση της Επιτροπής 1 ίοιότητας Ζωής και τη συγκρότηση Ομάδας Έργου, ενώ λαμβάνει απαραίτητα υπόψη της τη γνώμη των πολιτών, με διαδικασία διαβούλευσης. Όλα τα στάδια της διαδικασίας απαριθμούνται στο παραπάνω σχετικό (που έχει διαβιβαστεί στο ΦοΔΣΑ Νότιου Αιγαίου) ενώ τα στοιχεία και μέρη που εμπεριέχονται και απαρτίζουν ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων περιγράφονται στο παράρτημα του ΕΣΔΑ.

Συνοπτικά πάντως, και για τη διευκόλυνσή σας, ένα τέτοιο δημοτικό Τοπικό Σχέδιο απαρ­τίζεται από τα εξής μέρη:

(α) Δραστηριότητες πρόληψης (κατά κύριο λόγο μέσω ανακύκλωσης), ώστε ως το 2020 το μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων του δήμου να μην καταλήγει σε ΧΥΤ. Η πρόληψη επιτυγ­χάνεται με δίκτυο κάδων για διαλογή οργανικών και ανακυκλώσιμων υλικών σε χωριστά από τα υπόλοιπα απορρίμματα ρεύματα και ένα ή περισσότερα «πράσινα σημεία» για ανακυκλώσιμαυλικά. Επιπλέον γίνεται περιγραφή του συστήματος αποκομιδής και μεταφοράς των υλικών (ο- χήμιιτα, τι>χόν σταθμοί μεταφόρτωσης, λοιπός εξοπλισμός).

(β) Δραστηριότητες κομποστοποίησης. ΙΙεριγράφονται οι χώροι υποδοχής, οι τυχόν μονά­δες διαχείρισης βιοαποβλήτων, τυχόν αποκεντρωμένες μονάδες μηχανικής διαλογής και άλλες συναφείς εγκαταστάσεις που σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, προκειμένου να μειωθεί δραστικά το οργανικό κλάσμα που οδηγείται στο ΧΥ’Γ.

(γ) Χώροι υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ), είτε του οικείου δήμου (σε λειτουργία ή υπό κατασκευή) είτε ανάλογης μονάδας που λειτουργεί σε γειτονικό νησί και έχει συμφωνηθεί να εξυπηρετεί και το νησί που εκπονεί τοπικό σχέδιο.

Είναι ευνόητο ότι τα παραπάνω πρέπει να στηρίζονται σε επιβεβαιωμένα & ρεαλιστικά δε­δομένα (σημερινή σύνθεση απορριμμάτων, ζυγολόγια, στοιχεία ανακύκλωσης για το νησί από τα συλλογικά συστήματα, στελέχωση και εξοπλισμός υπηρεσίας καθαριότητας, προβλήματα που έχουν αντιμετωπιστεί ή εκκρεμούν κ.ά.).

Με βάση τα (α) – (γ), το Τοπικό Σχέδιο επιλέγει στόχους, ρεαλιστικούς αλλά ταυτόχρονα συμβατούς με το Εθνικό Σχέδιο και περιγράφει τις δράσεις που Οα αναπτυχθούν από το Δήμο το επόμενο διάστημα, στο πλαίσιο χρονοδιαγράμματος τουλάχιστον πενταετίας.

Καθώς η επικαΐροποίηση που ΙΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας μας έχει ξεκινήσει, κρίνεται χρήσι­μη για την επιτυχή ολοκλήρωσή της η έγκριση των Τοπικών Σχεδίων από τα δημοτικά συμβού­λια και η σχετική ενημέρωση της υπηρεσία μας.

Σε περίπτωση όμως που η διαδικασία αυτή σε ορισμένους δήμους καθυστερεί πέραν του τοέγοντος unvoc παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με τα στελέχη του αναδόχου τεχνικού- συμβούλου που Οα επικοινωνήσουν μαζί σας (πρόκειται για την εταιρία Β1ΙΕΜ ΑΕ) στη συ- Ιίπλίίρωση συνοπτικού, υποβοηθητικού ερωτηιιατολογίου.

Σε κάθε περίπτοοση, θα παρακαλούσαμε να μας ενημερώσετε σχετικά για τις ενέργειες σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΕΥΔ

ΑΝΤΩΝΙΗΣ ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ

Προς Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Κοιν: Πρόεδρο Περιφερειακού ΦΟΔΣΑ Νήσων ΝΑ- Δήμαρχο Λέρου Μ.Κόλλια

ΘΕΜΑ :  Προκαταρκτικές Προτάσεις της Επιτροπής ………….. του Δήμου Μήλου στο πλαίσιο του υπο αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου

Σε συνέχεια της από …/10/2015 επιστολής σας ,  η Επιτροπή ………………….. συνεδρίασε άμεσα και σας γνωστοποιούμε με την παρούσα τις  Προκαταρκτικές της  Προτάσεις στο πλαίσιο του υπο αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου.

Αναμένουμε την συνεργασία μαζί σας για να εξειδικεύσουμε τις παραπάνω προτάσεις – εκπονώντας παράλληλα και το ολοκληρωμένο ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ του ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ σύμφωνα με τις θεσμικές απαιτήσεις του νέου Εθνικού Σχεδιασμού ( ΕΣΔΑ) μέχρι την ολοκλήρωση της μελέτης του ΠΕΣΔΑ ΝΑ

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Μήλου

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ………………………….

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ……………………….,

 

ΘΕΜΑ : Προκαταρκτικές Προτάσεις της Επιτροπής ………….. του Δήμου Μήλου στο πλαίσιο του υπό  αναθεώρηση ΠΕΣΔΑ Νοτίου Αιγαίου

 

Στο πλαίσιο του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΔΑ Ιούλιος 2015) και της επικείμενης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ ΝΑ , σας στέλνουμε τους βασικούς άξονες που προτείνουμε ως επιτροπή για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο Νησί  μας για την περίοδο 2016-2020 .

 

 • Άξονας 1 Χωριστή Συλλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών

Εντατικοποίηση της χωριστής συλλογής σε τουλάχιστον 3 ρεύματα των 4 αποβλήτων συσκευασίας ( χαρτί, πλαστικό, μέταλλο γυαλί)  και δημιουργία  πράσινου σημείου ανακύκλωσης- χώρου μεταφόρτωσης για την ασφαλή μεταφορά τους σε ανακυκλωτές εκτός νησιού.

Εξέταση κατά προτεραιότητα της χωροθέτησης επιπλέον  κάδων (πχ χαρτί, γυαλί)  σε ειδικά  σημείων ενδιαφέροντος του νησιού κατά την

Α) χειμερινή περίοδο  λχ δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία)

Β) καλοκαιρινή περίοδο λχ τουριστικές μονάδες-καταλύματα-δωμάτια, επιχειρήσεις εστίασης κλπ)

Εξέταση της δημιουργίας ενός πράσινου σημείου στο νησί- πιθανά σε κοινή θέση με τον χώρο μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων.  Στο πράσινο σημείο θα συλλέγονται ενδεικτικά: μικρές ηλεκτρικές συσκευές ΑΗΗΕ, απλοί λαμπτήρες & λαμπτήρες φθορισμού, βιβλία, μπαταρίες, κεριά, ρούχα, υφάσματα, παπούτσια, , πλαστικά υλικά, ξύλο, έπιπλα – οικιακός εξοπλισμός – χαλιά, μεταλλικά αντικείμενα

Οι πολίτες θα παραδίδουν χωριστά τα είδη αποβλήτων με δικό τους μεταφορικό μέσο.

Ο Δήμος θα τροφοδοτεί το Πράσινο Σημείο απ’ ευθείας με υλικά (π.χ. ογκώδη, πράσινα και αδρανή) που δεν συγκεντρώθηκαν από τους πολίτες.

 • Άξονας 2. Χωριστή Συλλογή Οργανικών ( τρόφιμα και πράσινα/κλαδέματα)

Υλοποίηση της πρότασης του Δήμου που είχε εγκριθεί στο πλαίσιο του προηγούμενου ΕΣΠΑ και μεταφέρθηκε προς υλοποίηση σύμφωνα με έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής στο νέο ΕΣΠΑ από 1.1.2016 και έπειτα,  που προβλέπει την εγκατάσταση καφέ κάδου συλλογής οργανικών και τον μηχανολογικό εξοπλισμό για την  κομποστοποίηση τους με στόχο την παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας  στην περιοχή του νέου ΧΥΤΥ Μήλου.

Εξέταση κατά προτεραιότητα της χωροθέτησης των καφέ  κάδων σε ειδικά  σημεία ενδιαφέροντος του νησιού λχ  τουριστικές μονάδες, επιχειρήσεις εστίασης κλπ)

 • Άξονας 3. Δημιουργία νέου, ασφαλούς και σύγχρονου χώρου υγειονομικής ταφής υπολειπόμενων ( μετά την παραπάνω χωριστή συλλογή) σύμμεικτων απορριμμάτων και αποκατάσταση του υφιστάμενου σήμερα ΧΑΔΑ.

Δεδομένης της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στο έδαφος αλλά και τα ύδατα, από την λειτουργία του ΧΑΔΑ Μήλου,  αλλά και του πιθανού κόστους από την μετακύλιση του Εθνικού Προστίμου για τους ΧΑΔΑ που πληρώνει η  χώρα μας στην Ε.Ε. το οποίο  ξεκίνησε από τον Ιούνιο 2015 και καταβάλλεται ανά εξάμηνο μέχρι και την οριστική παύση λειτουργίας και αποκατάσταση των ΧΑΔΑ,  ο Δήμος μας σήμερα είναι στο τελευταίο στάδιο υλοποίησης  (στο πλαίσιο του τρέχοντος ΕΣΠΑ) της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων για την εγκατάσταση συστήματος δεματοποίησης των συμμείκτων απορριμμάτων  και την αποκατάσταση του ΧΑΔΑ.

Ο χώρος της δεματοποίησης θα λειτουργήσει μέχρι την κατασκευή του νέου , ασφαλούς και σύγχρονου ΧΥΤΥ και της οδοποιίας πρόσβασης του  που είναι ενταγμένος επίσης στο τρέχον ΕΣΠΑ και είναι αρμοδιότητα του κρατικού φορέα  ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. η υλοποίηση του και μετά από την ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων αναμένεται η εντός του πρώτου 6μήνου του 2016 δημοπράτηση του και ολοκλήρωση μέχρι τα τέλη του 2018.

 • Άξονας 4 Δράσεις Ευαισθητοποίησης-Επιβράβευσης Δημοτών

Για να επιτευχθούν σταδιακά από το 2016  έως το 2020 οι ανωτέρω δράσεις χωριστής συλλογής θα θα πρέπει παράλληλα να ενεργοποιηθεί σταδιακά από το 2016  και μετά μια οργανωμένη εκστρατεία ευαισθητοποίησης  που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από το νέο ΕΣΠΑμε τα ακολουθα βήματα

 • Σχολικές δραστηριότητες σε περιβαλλοντικά θέματα και θέματα ανακύκλωσης.
 • Συμμετοχή σε τοπικές εκδηλώσεις του Δήμου και των συλλογικών φορέων.
 • Κινητό περίπτερο ενημέρωσης-stand.
 • Επιστολές υπενθύμισης από το Δήμο για τις δράσεις που πραγματοποιούνται, τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, επίλυση προβλημάτων κ.λπ..
 • Δελτία Τύπου στην ιστοσελίδα ενημέρωσης του Δήμου και ανακοινώσεις στον τύπο.
 • Σελίδες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Γραφείο & Γραμμή επικοινωνίας με τους πολίτες.
 • Ενημέρωση πόρτα – πόρτα, για την προσωπική επαφή της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τους πολίτες
 • Έντυπο οδηγιών χρήσης νέου εξοπλισμού – έντυπο ενημερωτικό φυλλάδιο για το νέο πρόγραμμα
 • Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τους πολίτες

Τέλος θα πρέπει να εξεταστεί  η εφαρμογή συστήματος επιβράβευσης των πολιτών που συμμετέχουν ενεργά στην ανακύκλωση-επαναχρησιμοποίηση με λειτουργία ανταποδοτικής κάρτας δημοτών που θα χρησιμοποιείται κατεξοχήν στο πράσινο σημείο ανακύκλωσης για τους  δημότες που συλλέγουν και μεταφέρουν ανακυκλώσιμα και λοιπά υλικά στο πράσινο σημείο, τα οποία ζυγίζονται και καταχωρούνται σε βασικές κατηγορίες (π.χ. ογκώδη, ανακυκλώσιμα, υλικά επαναχρησιμοποίησης, κ.λπ. και για κάθε υλικό που ζυγίζεται, θα συγκεντρώνονται πόντοι στην κάρτα.Οι δημότες θα χρησιμοποιούν τους πόντους της  κάρτας τους  για εκπτώσεις σε συνεργαζόμενεςεπιχειρήσειςτου νησιού.

 

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΗΛΟΣ Σε διαβούλευση το σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Μήλου”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo