ΜΗΛΟΣ Ξεκίνησαν τα όργανα…….στη δικαιοσύνη ο δήμαρχος για τα περσινα λύματα

και τώρα;
Μετά τα πρόστιμα που δυστυχώς θα τα πληρώσουν οι δημότες, έρχονται και οι ποινικές ευθύνες που ευχόμαστε ολόψυχα να τις πληρώσει στο ακέραιο ο κ. Δαμουλάκης.
Βεβαια, στο κράτος που ζούμε έχουμε δει πολλά και θα δούμε ακόμα περισσότερα.
Και μην ξεχνάμε!!!! Σύντομα έρχονται και προσωπικές μυνήσεις για τα λύματα που πέφτουν καθημερινά στην Ντανταλιά….
Η υπερασπιστική γραμμή του δημάρχου θα είναι ότι τα κίνητρα είναι πολιτικά, αλλά μέχρι τότε θα έχει ξεκαθαρίσει ότι τα λύματα δεν έχουν πολιτικές πεποιθήσεις και αποχρώσεις. Βρωμάνε ολονών το ίδιο!

Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΕΤΟΣ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Αθήνα 29/06 /2017

Αριθ. Πρωτ. : οικ 1143

ΠΡΑΞΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ αφορά τον Δήμο Μήλου για την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων στην νήσο Μήλο.

 

Ηλεκτρον. Δνση

Έχοντας υπόψη :

 1. Το Ν. 1558/1985 ‘Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137Α), όπως ισχύει.
 2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α ‘ 98), όπως ισχύει.
 3. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Ανάπτυξης και Τουρισμού>’ (ΦΕΚ 114 Α’).
 4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης …. και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’).
 5. Το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί επιθεωρητές κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού» (ΦΕΚ Α’ 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν,4122/2ΟΙ3 (ΦΕΚ Α’ 42) και ισχύει.
 6. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
 7. το N. 3010/02 (ΦΕΚ9ΙΑ) ΤοΙ.) N. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ E.E. και 96/61 E.E., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
 8. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».
 9. Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,»
 10. Το άρθρο 9 «ΕΙδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος » του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α).
 11. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/Β/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 12. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
 13. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.

-2-

 1. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 21Β’ 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.20ΙΙ (ΦΕΚ A ‘209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ Β’1565/0805.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
 2. την Κ.Υ.Α. με Η.Π, 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332 B’ 20-03-2003), περί δΙαδΙκασίας Π.Π,Ε.Α και Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
 3. Το ΠΔ. 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α’) «Σύσταση και μειονομασία Υπουργείων…κ.λπ.».

ΙΖ την ΚΥΑ (Υγειονομική Διάταξη) ΕΙβ.221/1965 (ΦΕΚ 138824-02-65) «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 1. Το ΠΔ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 2. Την ΚΥΑ ΗΠ 13588Π25/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β604) (ΦΕΚ 383/8/2006).
 3. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β’) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
 4. Την Κ. Υ.Α Η.Π. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικώνλυμάτων». 22. την υπ’ αρ. πρωτ. 877/05-08-2016 (αρ. πρωτ. ΤΕΠΣΕΠΔΕΜ 1866/16-08-2016) παραγγελία για ερευνά και υποβολή πορίσματος του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 5. Την από 30-8, 31-08, 01-09-2016 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας για τον Δήμο Μήλου.
 6. το αρ. 5299/09-09-2016 (αρ. πρωτ. ΤΕΠΕΕΠΔΕΜ 2048/20-09-2016) διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Μήλου με το οποίο προσκομίστηκαν στοιχεία στην υπηρεσία μας.
 7. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ. 2179/05.10.2016 ΣΕΠΔΕΜ/ ΤΠΕ Έκθεση μερικού ελέγχου που αφορά σε ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων στην νήσο Μήλο. – ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ.
 8. Την έγγραφη απολογία που ο Δημος κατέθεσε στην Υπηρεσία με το απο 31/10/2016 έγγραφο του (Α.π. ΤΠΕΕΕΠΔΕΜ 2846/15-12-2016).

ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ

ότι κατά τον μερικό έλεγχο που διενεργήθηκε στις 30-8, 31-08, 01-09-2016, στην νήσο Μήλο για διερεύνηση καταγγελίας που αφορούσε σε ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων σε περιοχές της νήσου από τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος του ΤΕΠ/ΣΕΠΔΕΜ κ.κ. Κορομηλά Χρήστο και Σωτηρόπουλο Σωτήρη και τον έλεγχο τήρησης της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας, διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβαση:

-3-

Παράβαση : Παράνομη διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων

Σύμφωνα με το υπ’αρ. πρ. 4940/19.08.2016 έγγραφο του Δήμου Μήλου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και τις αναφορές του κ. Δημάρχου:

Στο νησί της Μήλου υπάρχει μονάδα Βιολογικού καθαρισμού μεγίστης δυναμικότητας 420 κυβικών/ημέρα, η δυναμικότητα του οποίου «κάλυπτε με βία το (1/4) περίπου του μονίμου πληθυσμού της Μήλου» κατά το έτος κτήσης της μονάδας (2009).

Κατά δήλωση του υπευθύνου του Δήμου ο μόνιμος πληθυσμός είναι περίπου 6.000 άτομα, ενώ κατά την καλοκαιρινή περίοδο του 2016 ο συνολικός πληθυσμός έφτασε τις 45.000 άτομα ορισμένες ημέρες (περίπου 40 ημέρες).

Κατά την θερινή δε περίοδο, λόγω των αυξημένων αναγκών, o μεγάλος όγκος λυμάτων που προέρχονταν από βυτιοφόρα (από οικισμούς που δεν είναι συνδεδεμένοι με τον βιολογικό καθαρισμό κατέληγε σε μια απομακρυσμένη περιοχή και απορριπτόταν σε μια φυσική τρύπα (φιρές), η οποία διαπιστώθηκε. κατά τον έλεγχο, ότι βρίσκεται σε περιοχή με συντεταγμένες χ: 0546843, γ:4Ο61281.

Μεγάλο μέρος δε, των επάνω χωρίων της νήσου Μήλου εξυπηρετείται χρόνια εκτός της μονάδας Βιολογικού καθαρισμού από την δεξαμενή αποβλήτων οικισμού Πέρα Τριοβασάλου (Βολάδα) της οποίας τα λύματα μεταφέρονται με βυτιοφόρο του Δήμου στο βιολογικό καθαρισμό. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο υδραυλικό του Δήμου το ανωτέρω ισχύει και για την δεξαμενή αστικών λυμάτων του Τριοβασάλου η οποία βρίσκεται στην θέση Νταντάλια. Τα λύματα του χωριού Τρυπητή μέσω αγωγού οδηγούνται στον Βιολογικό καθαρισμό.

Στις 30.08.2016 διαπιστώθηκε, από τους επιθεωρητές, στην θέση Βολάδα του πέρα Τριοβασάλου (θέση Τουρκοπόταμος σύμφωνα με την καταγγελία), οτι ποσότητα λυμάτων διέφευγαν με σταθερή ροή από την διπλή δεξαμενή λυμάτων και οδηγούνταν μέσω υπογείου δικτύου σωληνώσεων σε επιφανειακή διάθεση, σε οικόπεδο ιδιοκτησίας της Εκκλησίας (σύμφωνα με δήλωση του υπευθύνου) με συντεταγμένες χ: 0539366, γ:4Ο65975. Κατά δήλωση του υπευθύνου του Δήμου στις 31.08.2016 το πρωί, βυτιοφόρο του Δήμου πήρε λύματα από την ανωτέρω δεξαμενή και τα μετέφερε στον βιολογικό του Δήμου. Την ίδια ημέρα το μεσημέρι διαπιστώθηκε διακοπή της συνεχούς παροχής λυμάτων μέσω του υπογείου δικτύου σωληνώσεων σε επιφανειακή διάθεση, στο ανωτέρω οικόπεδο, ενώ τα λύματα που είχαν διαφύγει έως και την προηγούμενη ημέρα είχαν αρχίσει σταδιακά να απορροφούνται από το έδαφος.

Στις 30.08.2016 διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές, στην θέση Νταντάλια στην οποία βρίσκεται η δεξαμενή λυμάτων του χωριού Τριοβασάλου διαπιστώθηκε ποσότητα λυμάτων να διαφεύγει με σταθερή ροή μέσω υπογείου δικτύου σωληνώσεων και να καταλήγει σε επιφανειακή διάθεση, σε οικόπεδο με συντεταγμένες x: 0538760, γ:4Ο65544.

Στις 30.08.2016 διαπιστώθηκε από τους επιθεωρητές, στην θέση Αγία Στυλιανή διαπιστώθηκε ότι το δίκτυο σωληνώσεων που οδηγεί τα λύματα του χωριού Τρυπητή στο Βιολογικό καθαρισμό, σε συγκεκριμένο σημείο να διακλαδώνεται με άλλον σωλήνα και τα λύματα του χωριού να καταλήγουν με σταθερή ροή (μέσω του αγωγού της διακλάδωσης) σε επιφανειακή διάθεση, σε οικόπεδο με συντεταγμένες χ: 0538613, γ:4065ΟΟ5. Στις 31.08.2Ο16 κατά την επίσκεψη των επιθεωρητών στην είσοδο του Βιολογικού στο σημείο που εισέρχεται ο αγωγός από το χωριό Τρυπητή διαπιστώθηκε η ύπαρξη διακόπτη που είχε την δυνατότητα να σταματά την παροχή (είσοδο) των λυμάτων από το χωριό στον Βιολογικό. Σύμφωνα με τον εργαζόμενο του Βιολογικού, στις 30.08.2016 λόγω υπερφορτώσεως του Βιολογικού, ο ανωτέρω διακόπτης ήταν κλειστός με αποτέλεσμα τα αστικά λύματα του χωριού να οδηγούνται όπως αναφέρθηκε ανωτέρω σε οικόπεδο και όχι στο Βιολογικό.

Τα παραπάνω αποτελούν παράνομη διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων, η οποία συνεπάγεται υποβάθμιση του περιβάλλοντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.165ΟΙ1986 (σχετ. 6) και ευθεία διακινδύνευση της δημόσιας υγείας, τα οποία αποτελούν, επίσης και αδίκημα του άρθρου 3, παρ. β του Ν.4Ο42/2Ο12 (σχετ. 9) που τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.165Ο/1986 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 7 του Ν.4Ο42/2Ο12.

Ο Δήμος στο απολογητικό υπόμνημα (26 σχετικό) παραδέχεται τις ανωτέρω διαπιστώσεις αναφέροντας ότι κατά την άποψη του «αυτά τα λιγοστά και με συνεχή ροή υγρά (λύματα) είναι από υπερχειλίσεις των σηπτικών βόθρων υποδοχής που έχουν κατασκευαστεί εδώ και πολλές δεκαετίες στις περιοχές Βολάδα, Νταντάλια, Αγ. Στυλιανή σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ανεξέλεγκτη διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων». Για την φυσική τρύπα (φιρές) δηλώνει ότι ουδέποτε την έχει χρησιμοποιήσει από το 2011 έως και την ημέρα του απολογητικού υπομνήματος αλλά θα το έκανε για λόγους έκτακτης ανάγκης

Όμως κατά την αυτοψία των επιθεωρητών διαπιστώθηκε η παράνομη διάθεση ανεπεξέργαστων υγρών αποβλήτων.

Κατά συνέπεια βεβαιώνεται η εν λόγω παράβαση.

 

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,

ΔΟΜΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση       :Λεωφ, Μεσογείων 119, Αθήνα

Ταχ. Κώδικας   511526

Πληροφορίες      :Σ. Σωτηρόπουλος Χρ. Κορομηλάς

Αρ. Τηλεφώνου : 210 6969144

Αρ. Τηλεομοιοτ. : 210 6969010

Ηλεκτρον. Δ/νση

 

29/6/2017

Βαθμός Προτεραιότητας :Κοινό

ΠΡΟΣ ΑΙ. Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου

(για Εισαγγελέα Πρωτοδικών) Πλατεία Μιαούλη

84100 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ

(με συνημμένο φάκελο)

Α2. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Γενικό Γραμματέα Συντονισμού

Δ ιαχείρισης Αποβλήτων Ευαγγελίστριας 2

10563 ΑΘΗΝΑ

ΚΟΙΝ Αποδέκτες Πίνακας Διανομής

 

Θέμα: Διαβίβαση Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης που αφορά τον Δήμο Μήλου για την ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων στην νήσο Μήλο.

Σχετικα :

Το Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α’ 137Α), όπως ισχύει.

 1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α ‘ 98), όπως ισχύει.
 2. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Ανάπτυξης και Τουρισμού>’ (ΦΕΚ 114 Α’).
 3. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης …. και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116 Α’).

Το Π.Δ. 100/2010 «Ενεργειακοί επιθεωρητές κπρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού>’ (ΦΕΚ Α’ 177), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 παρ.4 του Ν.4Ι22/20Ι3 (ΦΕΚ Α’ 42) και ισχύει.

 1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ160Α) «για την Προστασία του Περιβάλλοντος» όπως ισχύει.
 2. το N. 3010/02 (ΦΕΚ91Α) του N. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/Ε.Ε. 96/61 E.E., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
 3. Το Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

9,      Το N. 4042/12 (ΦΕΚ 24Α) (‘Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία

2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

Ι

 1. Το άρθρο 9 «ΕΙδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος » του Ν.2947/2001 (ΦΕΚ 228Α),
 2. Την Κ. ΥΑ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016/8/17-11-1997) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
 3. Το Π.Δ. 165/2003 (ΦΕΚ137Α) «Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος».
 4. Την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3010/2002» όπως ισχύει.
 5. Την Υ.Α. Αριθ. 1958/2012 (ΦΕΚ 216′ 13-1-2012) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21,092011 (ΦΕΚ 14209/2011)», όπως τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Αριθ. 20741/27-04-2012 (ΦΕΚ &1565/08.05.2012) «Τροποποίηση της 1958/13.1.2012 Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος.
 6. την Κ.Υ.Α. με Η.Π. 11014/703/Φ1Ο4/2ΟΟ3 (ΦΕΚ 332 B’ 20-03-2003), περί διαδικασίας Π.Π.Ε.Α Ε.Π.Ο. σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/2002.
 7. Το Π.Δ, 24/2015 (ΦΕΚ 20 Α «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων.. .κ.λπ.».
 8. Την ΚΥΑ (Υγειονομική Διάταξη) Ε1β.221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/24-02-65) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 9. Το Π.Δ. 100/2014 (ΦΕΚ 167 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
 10. Την ΚΥΑ ΗΠ 13588Π25/2006 «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ’ αριθ.

19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων (8604) (ΦΕΚ 383/6/2006).

 1. την Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 B’) «Μέτρα και οροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης».
 2. Την Κ.Υ.Α Η.Π. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
 3. την υπ’ αρ. πρωτ. 877/05-08-2016 (αρ. πρωτ. ΤΕΠΕΕΠΔΕΜ 1866/16-08-2016) παραγγελία για ερευνά και υποβολή πορίσματος του Γενικού Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 4. Την από 30-8, 31-08, 01-09-2016 έκθεση αυτοψίας της υπηρεσίας μας για τον Δήμο Μήλου.
 5. το υπ’ αρ. 5299/09-09-2016 (αρ. πρωτ. ΤΕΠΕΕΠΔΕΜ 2048/20-09-2016) διαβιβαστικό έγγραφο του Δήμου Μήλου με το οποίο προσκομίστηκαν στοιχεία στην υπηρεσία μας.

Την υπ’ αριθ. Πρωτ. οικ. 2179/05.10.2016 ΣΕΠΔΕΜ/ ΤΠΕ Έκθεση μερικού ελέγχου που αφορά σε ανεξέλεγκτη διάθεση αστικών λυμάτων στην νήσο Μήλο. – ΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΑ.

Την έγγραφη απολογία που ο Δημος κατέθεσε στην Υπηρεσία με το από 31/10/2016 έγγραφο του (Α.π. ΤΠΕΣΕΠΔΕΜ 2846/15-12-2016).

 1. την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. Ι 143/29-6-2017 ΣΕΠΔΕΜ/ΤΠΕ πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.
 2. Το άρθρο 14 παρ. 2 του Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163 Α/04-09-2009) «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης».

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης (Π.Β.Π.) που αφορά στην δραστηριότητα του θέματος, για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τη παρ. Α.4 του άρθρου 9 του Ν. 2947/2001 , (10) σχετικό.

Παρακαλούμε όπως, σε περίπτωση άσκησης δίωξης για παράβαση διατάξεων της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. ανακοινώσετε αυτή στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να ασκήσει το παρεπόμενο δικαίωμα παράστασης πολιτικής αγωγής δυνάμει του (28) σχετικού, με κοινοποίηση των σχετικών ενεργειών στην υπηρεσία μας, για την ενημέρωση του τηρούμενου φακέλου.

Σημειώνεται ότι την υπόθεση χειρίστηκαν οι Επιθεωρητές του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Νοτίου Ελλάδος του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων κ. Σωτηρόπουλος Σωτήριος και κ. Κορομηλάς Χρήστος.

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΜΗΛΟΣ Ξεκίνησαν τα όργανα…….στη δικαιοσύνη ο δήμαρχος για τα περσινα λύματα”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo