ΜΗΛΟΣ Μάκη…….κάτω τα χέρια από το Γηροκομείο!

Έναν απαράδεκτο μποναμά για την Μηλέικη κοινωνία επιφύλασσε ο δήμαρχος και πρόεδρος του Γηροκομείου Μήλου πρωτοχρονιάτικα.
Με μια καθ’ όλα παρανοϊκή αλλά ταυτόχρονα και παράνομη απόφαση του οργάνου, σε  χρόνο που προκαλεί υποψίες ( 31/12) αλλά και  τρόπο που μπορεί και πρέπει να επισύρει διοικητικές και ποινικές διώξεις (φέρονται ότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν άτομα τα οποία έχουν παντελή άγνοια) προχώρησε σε διαδικασίες για να βάλει οριστική ταφόπλακα στο ίδρυμα. Ούτε λίγο ούτε πολύ, θα ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές να επιτρέψουν τη χρήση του κτιρίου για άλλους σκοπούς (που αρχικά δεν κατονομάζει) πέρα από τη βούληση των Ρίτσων αυτό να λειτουργήσει σαν γηροκομείο.
Η δικαιολογία ότι δυο προσπάθειες για εξεύρεση ενδιαφερομένων ηλικιωμένων να στεγασθούν στο γηροκομείο δεν απέδωσαν, δεν δίνει το παραμικρό δικαίωμα για την οριστική κατάργηση του ονείρου τόσο των διαθετών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Σήμερα μπορεί να μην υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και πόροι για την λειτουργία του, αυτό όμως μπορεί να αλλάξει σύντομα. Και αν αφήσουμε τον Δαμουλάκη να ισοπεδώσει τα πάντα, τότε θα είναι πολύ αργά!

Ο Κόσμος του νησιού μας πρέπει να ορθώσει τείχη προστασίας και να δώσει απαντήσεις στις παρανοϊκές πολιτικές του σημερινού δημάρχου.

 

 

ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ «Η ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ»

ΑΝΤΩΝΙΟΥ & ΕΛΕΝΗΣ ΛΙΛΛΗ Η ́ ΡΙΤΣΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Απόσπασμα από το πρακτικό 3/2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. Γηροκομείου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου.

Σήμερα Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μήλου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Γηροκομείου «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 20/20-12-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ. για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, αφού σε σύνολο 7 συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ
Δαμουλάκης Γεράσιμος, Πρόεδρος                           Ψαθά Σοφία, μέλος
Παπασωτηρίου Μιχαήλ, μέλος                                   Μπουντίνας Σπυρίδων, μέλος
Κόμης Λουκιανός, μέλος                                              Κεντρωτά Σοφία, μέλος
Ζούλιας Φραγκίσκος, μέλος

Στη συνεδρίαση ήταν και η κα Καμακάρη Αντωνία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: «ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΗΛΟΥ ΣΕ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ».

ΑΡ. ΑΠΟΦ. : 5/2018

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών τα εξής :

Με την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι ορίζεται ότι ο Δήμος και κατ’επέκταση τα ΝΠΔΔ αυτού αποφασίζουν για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια
Μπορεί, επίσης, να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνον εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία.
Στην παρ.1 του άρθρου 281 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, που διορίζονται από Δήμο ή Κοινότητα αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων που ισχύουν κάθε φορά.
Στην παρ.1 του άρθρου 57 του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων) ορίζεται ότι ο δικηγόρος
δικαιούται να λάβει αμοιβή από τον εντολέα του για κάθε εργασία του, δικαστική ή εξώδικη, καθώς και για κάθε δαπάνη δικαστηριακή ή άλλη που κατέβαλε για την εκτέλεσητης εντολής που του ανατέθηκε.

Στις παρ.1 έως 3 του άρθρου 58 του Ν.4194/13 ορίζονται τα εξής:

«1. Η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται ελεύθερα με έγγραφη συμφωνία με τον εντολέα του ή τον αντιπρόσωπό του.

 1. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει είτε όλη τη διεξαγωγή της δίκης είτε μέρος ή ειδικότερες πράξεις αυτής ή κάθε άλλης φύσης νομικές εργασίες, δικαστικές ή εξώδικες.
 1. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία, η αμοιβή του δικηγόρου καθορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα επόμενα άρθρα του Κώδικα, με βάση την αξία του αντικειμένου της δίκης και, σε περίπτωση που το αντικείμενο της δίκης δεν αποτιμάται σε χρήμα και δεν ορίζονται στις διατάξεις του Κώδικα, με βάση τις αμοιβές που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Κώδικα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.»

Σύμφωνα με την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014 «μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 3919/2011 […] δηλαδή την κατάργηση των κατωτάτων ορίων δικηγορικών αμοιβών, όταν δεν υφίσταται έγκυρη έγγραφη συμφωνία μεταξύ του ΟΤΑ και του δικηγόρου, η οποία συνιστά το προϊόν διαβούλευσης των συμβαλλόμενων μερών, συνοδευόμενη από αιτιολογημένη ως προς το ύψος της δικηγορικής αμοιβής απόφαση του αρμοδίου οργάνου, τότε η αμοιβή καταλείπεται ακαθόριστη ως προς το ύψος της και ως προς τον τρόπο υπολογισμού της. […] Η ως άνω ερμηνευτική εκδοχή ενισχύεται ενόψει και των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως και της οικονομικότητος, που ήδη έχουν αποτυπωθεί νομοθετικά (άρθρο 1 του Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού, ν. 2362/1995, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 του ν. 3871/2010), ως μερικότερων εκδηλώσεων του δημοσίου συμφέροντος, που διέπει τη δράση και λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., οι οποίες επιβάλλουν την εκπλήρωση των εκ του νόμου ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων με την κατά το δυνατόν ηπιότερη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους για την εξασφάλιση της δημοσιονομικής βιωσιμότητος [….] Περαιτέρω, αντίθετη ερμηνευτική εκδοχή σύμφωνα με την οποία όταν δεν υφίσταται αιτιολογημένη εγκριτική της αμοιβής απόφαση πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τον Κώδικα περί Δικηγόρων «νόμιμη» αμοιβή, δεν συνάδει με τον επιδιωκόμενο σκοπό του ν. 3919/2011, άγει δε στο συμπέρασμα ότι ακόμα και όταν υποβάλλεται από τον δικηγόρο έγγραφη πρόταση περί αμοιβής που υπολείπεταιτης «νόμιμης» προβλεπόμενης, πλην δεν επακολουθεί έγκυρη έγγραφη συμφωνία, πρέπει να καταβληθεί σε κάθε περίπτωση η προβλεπόμενη από τον Κώδικα.»

Ο Πρόεδρος επισημαίνει ότι το Ίδρυμα έχει προβεί κατά το παρελθόν σε δύο ανακοινώσεις – προσκλήσεις προκειμένου να προσέλθουν ηλικιωμένοι τρόφιμοι ώστε να εξυπηρετηθεί κατ ́ ουσίαν ο σκοπός του και να εκπληρωθεί η επιθυμία των κληροδοτών αλλά δεν υπήρξε κανένα ενδιαφέρον. Κατά συνέπεια κρίνεται σκόπιμο να προβεί το Ίδρυμα σε αλλαγή του σκοπού του.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρει ότι:

 1. Από τις διατάξεις των παρ.1&2 του άρθρου 2, καθώς και από τις παρ.1, 2 του άρθρου 10, συνάγεται ότι το Δημόσιο έχει υποχρέωση να διασφαλίζει την πιστή και επακριβή εκτέλεση της βούλησης των διαθέτων, ενώ οι διατάξεις του εφαρμόζονται συμπληρωματικά, εφ’ όσον τα σχετικά θέματα δεν ρυθμίζονται καθόλου ή ρυθμίζονται ελλιπώς από την συστατικά πράξη και περιουσίες που καταλίπονται υπέρ κοινωφελών σκοπών αξιοποιούνται κατά τον τρόπο που όρισε ο διαθέτης ή δωρητής, ενώ β) απαγορεύεται η μεταβολή τόσο των παραπάνω κοινωφελών σκοπών όσο και του τρόπου και των όρων διαχείρισης της περιουσίας και μόνη σε περίπτωση που υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη η καθορισμού του τρόπου ασφαλέστερης ή επωφελέστερης αξιοποίησης της περιουσίας, αρμόδιο είναι το κατ’ άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο.
 2. Εάν οι συνθήκες για την αξιοποίηση της περιουσίας του κληροδοτήματος, κατά τους όρους της συστατικής πράξης, έχουν μεταβληθεί θα πρέπει να καταθέσομε αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο, δηλαδή το κατά τόπον αρμόδιο Εφετείο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του Ν.4182/2013, ώστε να επιτραπεί η κατ’ άλλο τρόπο, επωφελέστερη διάθεση της κληρονομιαίας περιουσίας. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης, στην αρμόδια αρχή και περίληψη της υποβληθείσας αίτησης αναρτάται στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν τη δικάσιμο.

Για το λόγο αυτό απαιτείται η πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου. Στο Γηροκομείο «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, συνεπώς προτείνουμε την πρόσληψη ως πληρεξούσιου δικηγόρου για την ανωτέρω υπόθεση τον δικηγόρο Αθηνών κ. ΜΑΜΑΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, Α.Μ. 17096, Α.Φ.Μ. 043948857, Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ, ως πληρεξούσιο δικηγόρο και για το χειρισμό της ανωτέρω υπόθεσης. Ο εν λόγω δικηγόρος, πρότεινε το ποσό των 1.920,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% ως αμοιβή του για το χειρισμό της ανωτέρω υπόθεσης.

Το ύψος της εν λόγω αμοιβής του θεωρούμε ότι είναι εύλογο για την ανωτέρω περιγραφόμενη υπόθεση.

Για την αντιμετώπιση της δαπάνης αμοιβής του δικηγόρου έχει εγγραφεί σχετική πίστωση

στον Κ.Α. 00.6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της

 • την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
 • το άρθρο 281 του Ν.3463/06
 • την περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του

άρθρου 203 του Ν.4555/18

 • τις διατάξεις του Ν.4194/13 (Κώδικα Δικηγόρων)
 • την Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 266/2014
 • το γεγονός ότι στο Γηροκομείο «Η Αγία Ελένη» Αντωνίου & Ελένης Λιλλή ή Ρίτσου δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία
 • τις εξασφαλισμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού τρέχοντος στον Κ.Α. 00.6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων»
 • το με Α.Π. 19/20-12-2018 αίτημα
 • την με αριθμ 7/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Αναθέτει τον δικαστικό χειρισμό για την περαίωση της διαδικασίας αλλαγής σκοπού

στον δικηγόρο Αθηνών κ. ΜΑΜΑΚΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ, Α.Μ. 17096, Α.Φ.Μ. 043948857, Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ, τον οποίο προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο της υπόθεσης.

Β. Εγκρίνει την αμοιβή του δικηγόρου, ύψους 1.920,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% (συνολικό ποσό 2.380,80 ευρώ), ως εύλογη.

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα λύεται η συνεδρίαση. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΑΜΟΥΛΑΚΗΣ Γ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

Ένα σχόλια για “ΜΗΛΟΣ Μάκη…….κάτω τα χέρια από το Γηροκομείο!”

 1. Ο/Η ΠΕΤΡΟΣ λέει:

  Συνχαρητηρια για αυτούς που αλλάζουν τη χρήση. Του Γηροκομείου .. κάποτε θα γεράσουν .,.και θα καταλάβουν την ΑΞΙΑ
  …. Πέτρος Βαμακαρης

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo