ΚΥΘΝΟΣ «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Κύθνου, έτους 2015»

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 19η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Κύθνου στις 25/11/2014 που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4352/21-11-2014 πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.
Θέμα 1ο
: «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Κύθνου, έτους 2015».
Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος
Θέμα 2ο : «Έγκριση και υποβολή του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την
εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».
Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

 

 

Πίνακας Θεμάτων ημερήσιας διάταξης για την 19η τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. Κύθνου στις 25/11/2014 που συνοδεύει την με αρ. πρωτ. 4352/21-11-2014  πρόσκληση του Προέδρου Δ.Σ.

 

Θέμα 1ο  : «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Κύθνου,  έτους 2015». 2

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος. 2

Θέμα 2ο : «Έγκριση και υποβολή του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013». 5

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος. 5


Θέμα 1ο  : «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Κύθνου,  έτους 2015».

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος, Αντιδήμαρχος – κ. Ηλιού Γεώργιος

 

Με την με αρ. 63/2014 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, συντάχθηκε το Σχέδιο του Προϋπολογισμού ο.ε. 2015, το οποίο και σύμφωνα με την νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις (αρ. 4 Ν. 4111/2013 όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 76 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α’ 167) και την 29530/29-07-2014 (ΦΕΚ Β’ 2059) Κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2015 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β’ 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων», εστάλη στο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ , μας έστειλε το με αρ. πρωτ. 1720/20-10-2014 έγγραφό του, με το οποίο μας ζητούσε τη συμμόρφωση του σχεδίου με τις παρατηρήσεις.

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμόν 75/2014 απόφασή της προέβη στις απαραίτητες τροποποιήσεις του προϋπολογισμού έτσι ώστε να συμμορφωθεί με την ΚΥΑ. Οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται αναλυτικά στους ακόλουθους πίνακες για έγκριση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου:

Α. ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
10/6011 Τακτικές αποδοχές προσωπικού οικονομικών-διοικητικών υπηρεσιών -3.140,00 € 90/9111 Αποθεματικό 3.248,00 €
00/6031.0001 Αποδοχές Ειδικού Συνεργάτη -108,00 €
ΣΥΝΟΛΟ -3.248,00 € ΣΥΝΟΛΟ 3.248,00 €

 

Β. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
20/6041 Αποδοχές έκτακτου προσωπικού -16.562,43 € 20/6211.0001 Φωτισμός οδών πλατειών 21.502,00 €
20/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -4.939,57 €
ΣΥΝΟΛΟ -21.502,00 € ΣΥΝΟΛΟ 21.502,00 €

 

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
25/6041.0001 Αποδοχές έκτακτου προσωπικού -25.810,00 € 25/6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 28.523,00 €
25/6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού -2.713,00 €
ΣΥΝΟΛΟ -28.523,00 € ΣΥΝΟΛΟ 28.523,00 €

 

 

Με βάσει τους παραπάνω πίνακες (Α,Β,Γ) το κόστος της μισθοδοσίας μειώνεται κατά 53.273,00 ευρώ και ο Π/Υ συμμορφώνεται με την ΚΥΑ.

 

Με βάσει τον πίνακα Α το αποθεματικό αυξάνεται κατά 3.248,00 ευρώ

 

Επιπλέον έγινε μετονομασία του Κ.Α. 0612 από «ΚΑΠ για παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς» σε «Μισθώματα από ακίνητα».

Με βάση τα παραπάνω τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καλούνται να ψηφίσουν:

  1. Τη διόρθωση του σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2015
  2. Την ψήφιση του τελικού προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2015

 

Θέμα 2ο : «Έγκριση και υποβολή του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013».

Εισηγητής: Δήμαρχος – κ. Γαρδέρης Σταμάτιος

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 4 του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18 Α΄ 25-1-13).
  2. Τις διατάξεις του ν.4093/12 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016-

Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016″.

  1. Μετά τις τροποποιήσεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013με το άρθρο 76 του Ν.4172/2013το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνονται στους πίνακες του Ο.Π.Δ.
  2. Σε συνέχεια αυτών των τροποποιήσεων, εκδόθηκε η ΚΥΑ 41273/15.10.2013 (ΦΕΚ 2676/21.10.2013 τεύχος Β’) με την οποία τροποποιούνται οι διατάξεις της ΚΥΑ 7261/22.02.2013 (ΦΕΚ 450/26.02.2013 τεύχος Β’): «Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013», έτσι ώστε να συμφωνούν με τις διατάξεις του Ν.4111/2013, μετά την τροποποίηση του από το άρθρο 76 του Ν.4172/2013.
  3. Συνεπώς, το ΟΠΔ συνοψίζει πλέον μόνο τον ετήσιο προϋπολογισμό (π/υ) και τη στοχοθεσία του φορέα αναφορικά με την πορεία εκτέλεσής του κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους και τα αντίστοιχα σημεία των ενοτήτων Α. και Β. του άρθρου 1 της υπ’αριθμ. 7261/2013 ΚΥΑ διαμορφώνονται ως εξής (ΥΠ.ΕΣ. 41308/31.10.2013):

Α. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) του ΟΤΑ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων αυτών που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) (υποτομέας S.1313 ΟΤΑ, του Τομέα της Γενικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.1Β του ν.2362/1995.

Η επικαιροποίηση του ανωτέρω υποτομέα του ΜΦΓΚ ως προς τους ενταγμένους σε αυτό φορείς συνεπάγεται την υποχρέωση ανάλογης αναμόρφωσης του ΟΠΔ του ΟΤΑ, η οποία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας δύο μηνών από την αρχή του μήνα τροποποίησης του ΜΦΓΚ και σε κάθε περίπτωση από την έναρξη του ημερολογιακού τριμήνου που έπεται της προθεσμίας αυτής.

Β.1. Πίνακας Στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων των ΟΤΑ και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου(συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του).

Στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του ΟΤΑ, τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους. Οι εκτιμήσεις αυτές αποτελούν τους ετήσιους στόχους εσόδων και δαπανών που θέτει ο ΟΤΑ δια της κατάρτισης του προϋπολογισμού του, ο βαθμός επίτευξης των οποίων ελέγχεται κατά τη διάρκεια του έτους με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εκτέλεσή του και με γνώμονα το επίπεδο συμβολής του στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που τίθενται για το σύνολο των ΟΤΑ της χώρας, σύμφωνα με το ν. 4093/12 («Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4064/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016»).

Ο ΟΤΑ θέτει στόχους καθορίζοντας μηνιαίο πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και αποτυπώνοντας δια αυτού τη χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεών του εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους (Ιαν.-Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-Δεκ.). Για την κατάρτιση του προγράμματος αυτού λαμβάνεται υπόψη η χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους σε συνδυασμό με κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να αξιοποιηθεί από τον ΟΤΑ, προκειμένου να αποδοθεί πρόγραμμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο.

Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες, οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους Κωδικών Αριθμών (Κ.Α), η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές τυχόν αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους.

Η εξέλιξη των απλήρωτων υποχρεώσεων του ΟΤΑ σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους λαμβάνεται επίσης υπόψη κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εκτέλεσης του προϋπολογισμού του και επίτευξης των στόχων, με γνώμονα το βαθμό συμβολής του στους αντίστοιχους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με το ν. 4093/12.

Για το σκοπό αυτό, ο ΟΤΑ αποτυπώνει στον πίνακα Στοχοθεσίας το επίπεδο των υποχρεώσεων του κατά την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους και θέτει ως στόχο το μέσο επίπεδο αυτών που προκύπτει κάθε τρίμηνο (μέσος όρος μηνιαίων υποχρεώσεων) να εμφανίζεται μειωμένο έναντι του επιπέδου τους κατά την 31/12.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, το πρόγραμμα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΟΤΑ πρέπει να διασφαλίζει την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού και να συμβάλλει στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που έχουν τεθεί για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τόσο σε σχέση με τη διαφορά εσόδων και δαπανών όσο και ως προς τη μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων σε σχέση με την 31/12 του προηγούμενου οικονομικού έτους.

 

Η οικονομική επιτροπή ενέκρινε το ανωτέρω ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης για το οικονομικό έτος 2015, με την με αρ. 74/2014 απόφασή της, την οποία υποβάλλει στο Δημ. Συμβούλιο προς έγκριση.

 

Ακολουθεί συνημμένος ο Πίνακας της Στοχοθεσίας για το έτος 2015.

 

Παρακαλούμε για την έγκριση του από το σώμα.

 

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “ΚΥΘΝΟΣ «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Κύθνου, έτους 2015»”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo