Καινούργιες άδειες για Ταξί στις Κυκλάδες – 1 σε κάθε νησί!

Κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκτήσει νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο να υποβάλλει σχετική αίτηση μέχρι 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015.

Με την αίτησή του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων για τις οποίες ζητείται άδεια, ή το είδος της άδειας (ή αδειών) και τον αριθμό τους ανά έδρα.
Οι έδρες ΕΔΧ αυτοκινήτων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων σύμφωνα με την 36/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου είναι οι εξής :
1. Μία έδρα το νησί της Σύρου
2. Μία έδρα το νησί της Άνδρου
3. Μία έδρα το νησί της Τήνου
4. Μία έδρα το νησί της Κέας
5. Μία έδρα το νησί της Κύθνου
6. Μία έδρα το νησί της Σερίφου
7. Μία έδρα το νησί της Σίφνου
8. Μία έδρα το νησί της Κιμώλου
9. Μία έδρα το νησί της Μήλου
10. Μία έδρα το νησί της Μυκόνου
11. Μία έδρα το νησί της Πάρου2
12. Μία έδρα το νησί της Νάξου
13. Μία έδρα το νησί της Αντιπάρου
14. Μία έδρα το νησί του Κουφονησίου
15. Μία έδρα το νησί της Δονούσας
16. Μία έδρα το νησί της Ηρακλειάς
17. Μία έδρα το νησί της Σχοινούσας
18. Μία έδρα το νησί της Αμοργού
19. Μία έδρα το νησί της Ίου
20. Μία έδρα το νησί της Θήρας
21. Μία έδρα το νησί της Θηρασιάς
22. Μία έδρα το νησί της Φολεγάνδρου
23. Μία έδρα το νησί της Σικίνου
24. Μία έδρα το νησί της Ανάφης
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ
αυτοκινήτου ή να μετατρέψουν υφιστάμενη σε άλλου τύπου πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις
ακόλουθες προϋποθέσεις :
Α. Φυσικά πρόσωπα ( άρθρο 107 του ν.4070/12 )
1. Να έχουν την υπηκοότητα κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100,
περίπτωση α του ν.4070/12.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι.
4. Να έχουν ικανή οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής
δραστηριότητας εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών
που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι
ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου οφείλουν μαζί με την
αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται. Λεπτομέρειες
σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο άρθρο 110 του
ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την
μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν
επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
5. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
Β. Νομικά πρόσωπα ( άρθρο 108 του ν.4070/12 )
1. Να έχουν έδρα εντός κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των
νομικών προσώπων για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100 περίπτωση α του
ν.4070/12. Ως τέτοια νοούνται για την ΑΕ τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για κάθε
άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, οι
ομόρρυθμοι εταίροι.
3. Να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερα.
4. Να έχουν οικονομική επιφάνεια για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας
εκμετάλλευσης ΕΔΧ αυτοκινήτων, ανάλογα με τον αριθμό των αδειών που επιθυμούν.
Για την απόδειξη της υπάρξεως ικανής οικονομικής επιφάνειας στο πρόσωπό τους, οι
ενδιαφερόμενοι να αποκτήσουν νέα άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου, οφείλουν μαζί με την
αίτησή τους να καταθέσουν και εγγυητική επιστολή υπέρ Δημοσίου, ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) για κάθε νέα άδεια για την οποία ενδιαφέρονται.3
Λεπτομέρειες σχετικές με τις προαναφερόμενες εγγυητικές επιστολές αναφέρονται στο
άρθρο 110 του ν.4070/12. Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν
να την μετατρέψουν σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν
επικυρωμένο αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
6. Να διαθέτουν κατάλληλους χώρους για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση του
συνόλου των οχημάτων τους, σε περίπτωση που κατέχουν στο όνομά τους
περισσότερες από πέντε (5) άδειες κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων.
ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή μετατροπής
υφιστάμενης σε άλλου τύπου πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια Δ/νση Μεταφορών &
Επικοινωνιών Κυκλάδων αίτηση με την οποία θα προσδιορίζεται η έδρα ή οι έδρες για τις οποίες
ζητείται άδεια, υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του,
συνοδευόμενη από φάκελο με τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να έχουν εκδοθεί
μετά την πρώτη δημοσίευση της παρούσας ανακοίνωσης – πρόσκλησης εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.
(Έντυπο αίτησης χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της
Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων και βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, www.pnai.gov.gr όπως και η παρούσα πρόσκληση).
Α. Φυσικά πρόσωπα
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος
διαβατηρίου.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100
περίπτωση α του ν.4070/12.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού
μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία
3. Φορολογική ενημερότητα.
4. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
5. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12 ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000 € ) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου. Οι
κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε άδεια
ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της
υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
6. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ αυτοκινήτων,
αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια ΔΥΟ συμβάσεων
μίσθωσης χωρών για τη στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των οχημάτων και
κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού, κατάλληλα
υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την επάρκεια τους
για τη στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν απαιτείται να
είναι ενιαίοι.
Β. Νομικά πρόσωπα
1. ΦΕΚ δημοσίευσης καταστατικού ή εάν αυτό δε δημοσιεύεται, επικυρωμένο
φωτοαντίγραφο του τελευταίου καταστατικού από το αρμόδιο πρωτοδικείο και
πιστοποιητικό μεταβολών του από την αρμόδια υπηρεσία.
2. ΦΕΚ με τη δημοσίευση της συγκρότησης σε σώμα του εν ισχύ Διοικητικού
Συμβουλίου και το διορισμό Διευθύνοντα Συμβούλου ή νομικού εκπροσώπου, εάν
πρόκειται για Α.Ε.
3. Πιστοποιητικό ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών ή
αναγκαστική διαχείριση και ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία για τα
παραπάνω.4
4. Απόσπασμα ποινικού μητρώου γενικής χρήσης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 100
περίπτωση α του ν.4070/12, για τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση αυτών των
νομικών προσώπων. Ως τέτοια νοούνται για τις Α.Ε. τα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου, για κάθε άλλο εταιρικό τύπο οι Διαχειριστές και για τις ομόρρυθμες και
ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμοι εταίροι.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το απόσπασμα ποινικού
μητρώου αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία.
5. Φορολογική ενημερότητα.
6. Ασφαλιστική ενημερότητα.
7. Εγγυητική επιστολή με τα στοιχεία του άρθρου 110 του ν.4070/12, ποσού πέντε
χιλιάδων ευρώ (5.000 €) για κάθε μία αιτούμενη άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου.
Οι κατέχοντες άδεια ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί, που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε
άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο
αντίγραφο της υφιστάμενης άδειας του ΕΔΧ αυτοκινήτου ταξί.
8. Εάν κατέχουν στο όνομά τους περισσότερες από πέντε (5) άδειες ΕΔΧ
αυτοκινήτων, αντίγραφα συμβολαίων ιδιοκτησίας ή θεωρημένων από την αρμόδια
ΔΥΟ συμβάσεων μίσθωσης χώρων για την στάθμευση, φύλαξη και συντήρηση των
οχημάτων και κατάλληλο σχέδιο κάτοψης ή τοπογραφικό διάγραμμα μηχανικού,
κατάλληλα υπογεγραμμένο, που βεβαιώνει την καταλληλότητα των χώρων και την
επάρκεια τους για την στάθμευση του συνόλου των ΕΔΧ αυτοκινήτων. Οι χώροι δεν
απαιτείται να είναι ενιαίοι.
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 Η αρμόδια υπηρεσία θα ελέγξει την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών και των
απαιτούμενων προϋποθέσεων για την απόκτηση νέας άδειας ΕΔΧ αυτοκινήτου ή την
μετατροπή υφιστάμενης σε άλλου τύπου.
 Στη συνέχεια θα καταχωρηθούν σε ηλεκτρονική κατάσταση οι σχετικές αιτήσεις με το όνομα
ή την επωνυμία του αιτούντος ανά έδρα, το είδος ΕΔΧ αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ),
αύξοντα αριθμό κατάθεσης αίτησης, όπου θα αναφέρεται για κάθε αιτούντα ο αντίστοιχος
αριθμός αιτούμενων αδειών.
 Η κατάσταση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο (διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου www.pnai.gov.gr και διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων www.yme.gr ). Μετά την ανάρτησή
της δεν επιτρέπεται καμία τροποποίησή της.
 Ο έλεγχος των αιτήσεων, η ηλεκτρονική καταχώρηση και κατάρτιση της κατάστασης και η
κατά τα παραπάνω ανάρτηση της στο διαδίκτυο θα ολοκληρωθεί μέχρι 15 ΜΑΪΟΥ 2015.
 Μετά την ανάρτηση της κατάστασης των προηγούμενων παραγράφων στο διαδίκτυο και
μέχρι 31 ΜΑΪΟΥ 2015 θα εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 85 του
ν.4070/12 απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου με την οποία θα καθορίζεται ο
μέγιστος αριθμός αδειών κυκλοφορίας ΕΔΧ αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ ή ΕΙΔΜΙΣΘ) ανά έδρα
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν.4070/12.
 Με την ίδια απόφαση θα επιμερίζεται για κάθε έδρα ο αριθμός αυτός ως προς τις άδειες
ΕΔΧ αυτοκινήτων ταξί και τις άδειες ΕΔΧ ειδικών μισθώσεων (ΕΙΔΜΙΣΘ). Στην ίδια
απόφαση θα αναφέρεται ο υφιστάμενος αριθμός των ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα καθώς και η
διαφορά αυτών σε σχέση με το μέγιστο οριζόμενο αριθμό.
 Σε περίπτωση που από την απόφαση αυτή θα προκύψει για κάποια έδρα μέγιστος αριθμός
επιτρεπόμενων αδειών μικρότερος από αυτόν των ήδη κυκλοφορούντων κατά το χρόνο του
υπολογισμού τότε δεν θα συνεχιστεί η διαδικασία έκδοσης νέων αδειών. Σε αυτή την
περίπτωση επιτρέπεται μόνο η μετατροπή, με αίτηση των ιδιοκτητών τους, άδειας ΕΔΧ ταξί
σε άδεια ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, ή και το αντίστροφο, εφόσον τέτοιες άδειες δεν υφίστανται ή ο ΕΔΧ
ΕΙΔΜΙΣΘ ή ΕΔΧ ΤΑΞΙ αντίστοιχα, λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων του άρθρου 11
του ν.4070/12. Για όσες άδειες ΕΔΧ ΕΙΔΜΙΣΘ, από αυτές που θα προκύψουν κατά τα
ανωτέρω, δεν υπάρχει αίτημα αντικατάστασης υφιστάμενης άδειας από ιδιοκτήτη ΕΔΧ ταξί
θα ακολουθήσει διαδικασία χορήγησης που προβλέπεται στο ν.4070/12 για την χορήγηση
νέων αδειών.5
 Εφόσον από την παραπάνω αναφερόμενη απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου (άρθρο 85) προκύψει αριθμός αδειών για χορήγηση, τότε θα ακολουθηθεί η
παρακάτω διαδικασία :
o Εάν ο αριθμός των φυσικών ή νομικών προσώπων που αιτήθηκαν να λάβουν άδεια
προκύψει μεγαλύτερος από τον αριθμό των προς χορήγηση αδειών, τότε θα
διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση στην οποία θα συμμετέχει κάθε αιτησάμενος με
(1) συμμετοχή.
o Εάν ο αριθμός των προς χορήγηση νέων αδειών επαρκεί προκειμένου να χορηγηθεί
τουλάχιστον μία άδεια σε όλους, όσους νομίμως έχουν υποβάλλει αίτηση, αλλά δεν
επαρκεί προκειμένου να χορηγηθούν άδειες σε όσους νομίμως αιτήθηκαν
παραπάνω από μία άδεια, τότε θα χορηγηθεί σε όλους από μία άδεια και για τις
εναπομείνασες θα διενεργηθεί ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ όσων αιτήθηκαν
περισσότερες από μίας άδειας. Στην κλήρωση αυτή θα συμμετέχει καθένας από
όσους ζήτησαν παραπάνω από μία άδεια με τόσες συμμετοχές όσες οι άδειες που
ζήτησε μειωμένες κατά μία. Οι παραπάνω κληρώσεις θα διενεργηθούν για όλες τις
έδρες από την Δ/νση Οργάνωσης & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων μέχρι 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ.3 του άρθρου 106 του
ν.4070/12 μέρος των νέων αδειών, που τυχόν θα προκύψουν, θα χορηγηθούν σε
πολύτεκνους, τρίτεκνους με ανήλικα τέκνα καθώς και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν
τέκνα με αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%.
Σε περίπτωση υπάρξεως περισσότερων ενδιαφερόμενων από τις αντίστοιχες άδειες θα
διενεργηθεί μεταξύ τους κλήρωση. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης
Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων θα καθοριστούν τα αναγκαία
δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής τους και το ποσοστό εκ του συνόλου των νέων
αδειών που χορηγούνται στα άτομα αυτά.
o Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την αποστολή στον Περιφερειάρχη
Νοτίου Αιγαίου των καταλόγων των κληρωθέντων για τις έδρες της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου, εντός 10 ημερών θα εκδοθεί απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου
Αιγαίου για κάθε δικαιούχο με την οποία θα εγκρίνεται στο όνομα αυτού η
παραχώρηση να θέσει σε κυκλοφορία ΕΔΧ αυτοκίνητο.
Την ίδια χρονική περίοδο ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου θα επιστρέψει στο σύνολο
των αιτησαμένων τις κατατεθείσες από αυτούς εγγυητικές επιστολές.
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “Καινούργιες άδειες για Ταξί στις Κυκλάδες – 1 σε κάθε νησί!”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος

Πωλείται Ηλεκτρικός διάδρομος γυμναστικής
Μοντέλο: Pegasus Silver TM-345 ),
σε αρίστη κατάσταση, λόγω μετακόμισης.
Τιμή ΜΟΝΟ : 500 €.
τηλ.: 6972009299
SPONSORS

Μήλος

Αριστούχος απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές δημοτικού και γυμνασίου.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 6987358159
SPONSORS
SPONSORS
SPONSORS

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo