Ανάθεση εργασίας διαχείρισης του Καταφυγίου Μικρών Σκαφών στον Αδάμαντα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΛΟΥ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μήλου ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την ανάθεση της εργασίας διαχείρισης του Καταφυγίου Μικρών Σκαφών του Αδάμαντα με ενδεικτικό Προϋπολογισμό δαπάνης έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και παρακαλεί τους ενδιαφερόμενους όπως προσκομίσουν την οικονομική τους προσφορά στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Μήλου στην κυρία Μαρία Κολιαράκη (γραφείο προμηθειών) έως την Πέμπτη 15/05/2014 και ώρα 13:00.

 

Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν οι προσφορές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα.

Η προσφορά των διαγωνιζομένων μπορεί να αναγραφεί σε οποιοδήποτε έντυπο και θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να μην έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον διαγωνιζόμενο η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και μονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

Ο διαγωνιζόμενος θεωρείται ότι αποδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή τροποποίηση της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται από τους διαγωνιζόμενους μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού και από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπ’ όψιν μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Πέμπτη 15/05/2014 και ώρα 13:30 στο Δημαρχείο Μήλου από την αρμόδια επιτροπή (Βαμβακάρη Δέσποινα, Τζίκα Αθηνά και Βαμβακάρη Σοφία). Στη διαδικασία της αποσφράγισης μπορούν να παρευρίσκονται οι υποψήφιοι προμηθευτές ή οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά εφόσον συμφωνεί με τη μελέτη. Στην εξαιρετική περίπτωση που περισσότεροι του ενός προσφέρουν ακριβώς την ίδια τελική τιμή θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ αυτών που πρόσφεραν την ίδια τιμή.

 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από 20/05/2014 έως 30/10/2014.

 

Η υπό προμήθεια εργασία θα είναι αρίστης ποιότητας και θα ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Μήλου και τον Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Αν η εργασία αποδειχτεί από τον έλεγχο ακατάλληλη η υπηρεσία έχει δικαίωμα να την απορρίψει. Δεν επιτρέπεται μεταγενέστερη αύξηση των προσφερόμενων τιμών και η προμήθεια δεν υπόκειται στις διατάξεις περί αναθεωρήσεως των τιμών.

Τυχόν έξοδα αποστολής προϊόντων βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση αδυναμίας του προμηθευτή να παρέχει την εργασία ή σε περίπτωση που παρατηρηθούν καθυστερήσεις στις παραδόσεις της εργασίας το Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Μήλου έχει το δικαίωμα να διαλύσει τη σύμβαση και να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

 

Η πληρωμή θα γίνει αφού υποβληθούν τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής. Οι πληρωμές θα γίνονται μετά την έκδοση του σχετικού εντάλματος πληρωμής το οποίο θα πρέπει πρώτα να έχει εγκριθεί από την αρμόδια Επίτροπο. Σε κάθε ένταλμα θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις.

 

Αρμόδιος υπάλληλος για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το διαγωνισμό είναι η υπάλληλος του τμήματος προμηθειών, Μαρία Κολιαράκη τηλ. 2287360108.

 

 

. Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Μήλου

ΞΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Share

Μπορεί επίσης να σας ενδιαφέρει...

0 σχόλια για “Ανάθεση εργασίας διαχείρισης του Καταφυγίου Μικρών Σκαφών στον Αδάμαντα”

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Facebook

Twitter

Google Plus

Vimeo